konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Polska 1945-1989

Miejsce: Poznań
Termin: 27 X 2017
Zgłoszenia: 01 X 2017
Link:

______

Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM oraz Sekcja Historii Polski XX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy IH UAMmają zaszczyt zaprosić na konferencjępt.

 

„Regiony PRL – „Cała Polska buduje Ziemie Odzyskane”

27 październik 2017 r.

Wydział Historyczny UAM

     ul. Umultowska 89d

Poznań

Celem konferencji będzie przybliżenie zagadnienia wpływu jaki na powojenne funkcjonowanie przyłączonych do Polski ziem północno-zachodnich mieli Wielkopolanie. Zakres tematyczny konferencji obejmuje lata 1945-1989. Zachęcamy prelegentów, aby  nadsyłali referaty dotyczące zarówno pojedynczych osób jak i grup społecznych czy zawodowych oraz instytucji angażujących się w budowanie nowego społeczeństwa na „Ziemiach Odzyskanych”.

Zgłoszenia na konferencję i abstrakty (należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 1 października 2017 r. na adres marcin7855@wp.eu.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Planowana jest natomiast publikacja pokonferencyjna. Konferencja odbędzie się na kampusie Morasko w nowym Collegium Historicum.

Rada naukowa:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski IH UAM

dr hab. Konrad Białecki (Zakład Najnowszej Historii Polski IH UAM/IPN, Oddział w Poznaniu).

Miejsce: Gliwice
Termin: 25-27 X2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37105,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Pamiec-Kresow-Kresy-w-pamieci-G.html

______

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci”, która odbędzie się w dniach 25–27 października 2017 roku w Gliwicach.

Masowe przesiedlenia obywateli II Rzeczpospolitej, zmuszonych do opuszczenia ojcowizny i osiedlenia się w większości przypadków na terenach należących przed wojną do państwa niemieckiego przez prawie pół wieku określano mianem „repatriacji”, semantycznie tożsamym z „powrotem do ziemi ojców”, co miało swoje uzasadnienie polityczne i propagandowe, jednak nie odpowiadało faktycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się przesiedlani. Przybywali oni na ziemie nowe, obce i nieznane. W nowym miejscu i otoczeniu próbowano kultywować pamięć o opuszczonej „małej ojczyźnie”. W pierwszych latach po wojnie często spontanicznie rekonstruowano struktury społeczne i instytucje, często będące wprost przeniesieniem w nowe miejsce tych istniejących wcześniej na Kresach. Powstały liczne zakłady rzemieślnicze, prywatne restauracje i kawiarnie, nazwą a często i wystrojem nawiązujące do miejsc bezpowrotnie utraconych.

Likwidacja opozycji po 1947 r. i przyjęcie przez komunistów polityki szybkiej i całkowitej adaptacji wzorców sowieckich, przekreśliły szansę na „politykę pamięci” Kresów w przestrzeni publicznej. Wraz z likwidacją większości zakładów rzemieślniczych i prywatnych lokali w ramach tzw. bitwy o handel, z ulic miast zniknęły szyldy mówiące o ich kresowych korzeniach. „Mistrza fryzjerskiego ze Lwowa” zastąpił niedookreślony „Fryzjer”, a kawiarnię „Lwowianka” przemianowano na „Warszawiankę”. Urodzonym za Bugiem, w przedwojennej Polsce, w dowodach, jako miejsce urodzenia wpisywano ZSRR. Ludziom, którym odebrano mieszkania, ziemię i groby, chciano jeszcze odebrać pamięć. Wszelkie formy kultywowania tradycji zostały zabronione albo ograniczone do wyrwanych z kontekstu znaczeń. O Polakach na Kresach, a zwłaszcza ich wojennych i powojennych mówiono publiczne tylko tyle, na ile zezwalały cenzorskie zapisy. Nieobecności Kresów w dyskursie publicznym towarzyszyła ich silna mitologizacja.

Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych w obliczu erozji systemu władze zgodziły się na powstanie pierwszych towarzystw i organizacji zrzeszających mieszkańców dawnych polskich ziem położonych na wschód od linii Bugu. Za główny cel obrano przywrócenie szeroko rozumianej pamięci o Kresach i pomoc nielicznym rodakom, którzy pozostali na wschodzie. Zaczęto wydawać broszury i dodatki do lokalnych czasopism, organizowano spotkania, zbierano składki. Próbowano nadgonić stracony czas. Wiosną 1990 r. minęło 45 lat od chwili, kiedy pierwsi Polacy z przedwojennych, wschodnich województw Rzeczpospolitej, w zorganizowanych transportach, na zawsze opuścili swą „małą ojczyznę”. Ci, którzy w 1945 r. mieli ok. dwadzieścia lat, w 1990 r. zbliżali się do siedemdziesiątki. Wielu były schorowanych, najstarsi pomimo szczerych chęci, nie mogli się już czynnie zaangażować się w pracę nowopowstałych towarzystw. Swoje najaktywniejsze lata przeżyli w czasach, kiedy miejscem kultywowania pamięci o utraconym świecie były co najwyżej cztery ściany własnego mieszkania.

Organizatorzy konferencji chcą przyjrzeć się na szeroko rozumianą „pamięć Kresów / pamięć o Kresach” w czasach PRL oraz w próby jej rekultywacji w pierwszych latach transformacji, do końca XX stulecia.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Mieszkańcy wysiedleni z Kresów w miastach Ziem Zachodnich i Północnych – problemy adaptacji, akulturacji i współistnienia z ludnością rodzimą.
 • Miasta Ziem Zachodnich i Północnych, jako przestrzeń kultywowania pamięci o Kresach w pierwszych latach po II wojnie światowej.
 • Likwidacja wątków kresowych w przestrzeni publicznej po 1947/1948 r.
 • Kresy i tradycje kresowe w przestrzeni publicznej w czasach PRL.
 • Polityka (nie)pamięci? Oficjalny dyskurs o Kresach w czasach PRL.
 • Przeciwdziałanie odradzaniu się organizacji, związków i tradycji kresowych; rola PZPR, działania UB/SB.
 • Lwów i Wilno – jak o miastach tych pisano i mówiono w czasach PRL?
 • Cenzura wobec Kresów i tradycji kresowych.
 • Kresy w publicystyce i prasie reżimowej.
 • Kresy w publicystyce i prasie „drugiego obiegu”.
 • Turystyka „sentymentalna” na Kresy i kontakty rozdzielonych rodzin w czasach PRL.
 • Kościół i jego rola w podtrzymywaniu pamięci o Kresach.
 • Pamięć prywatna: podtrzymywanie pamięci o Kresach i tradycjach kresowych w przestrzeni prywatnej, archiwa i kolekcje prywatne.
 • Cmentarze i sztuka sepulkralna jako miejsca pamięci o utraconej „małej ojczyźnie”.
 • Kresy jako element mitologii politycznej opozycji antykomunistycznej.
 • Powstanie pierwszych organizacji i związków kresowych w II poł. dekady lat 80. XX wieku.
 • Pamięć o Kresach w pierwszych latach po upadku komunizmu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców i reprezentantów innych dziedzin humanistyki.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w miesiąc po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 25–27 października 2017 r. w Gliwicach.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 28 lutego 2017 r.

Program konferencji zostanie ustalony do końca marca 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować:

dr Bogusław Tracz
boguslaw.tracz@ipn.gov.pl
tel. 32 2070327

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN, ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice.

Miejsce: Warszawa
Termin: 19-20 I 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W dniach 19–20 stycznia 2017 r. (czwartek, piątek) w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25) odbędzie się konferencja naukowo-edukacyjna: „Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski”. Organizatorem wydarzenia jest warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Patronat nad konferencją objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Program Konferencji:

19 stycznia 2017 (czwartek)

CZĘŚĆ  I  (10.00–11.30)

dr Marcin Zaborski – Demokracja ludowa na tle demokracji parlamentarnej – podobieństwa, różnice, zafałszowania.

dr Tomasz Łabuszewski–Polska powojenna: wojna domowa czy nowa okupacja?

dr Kazimierz Krajewski–Powojenne podziemie zbrojne czy bandy reakcyjnego podziemia?

Dyskusja (11.30–12.30)

CZĘŚĆ  II (12.30– 13.00)

dr hab. Mirosław Szumiło–Polscy komuniści czy bolszewicy w Polsce?

dr Daniel Koreś–Ludowe Wojsko Polskie. Polskie czy sowieckie?

prof. Jan Żaryn–Kościół katolicki: bliżej władzy czy bliżej opozycji?

Dyskusja (13.00–14.00)

Przerwa (14.00–14.30)

CZĘŚĆ III  (14.30–16.00)

dr Robert Spałek – Władysław Gomułka jako narodowy komunista – mit czy rzeczywistość?

dr Piotr Gontarczyk – Wojciech Jaruzelski – karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie?

dr Lech Kowalski – Czesław Kiszczak – człowiek honoru?

Dyskusja (16.00–17.00)

20 stycznia 2017 (piątek)

CZĘŚĆ I (10.00–11.30)

prof. Andrzej Paczkowski – Stan wojenny – mniejsze zło?

dr Paweł Kowal – „Pokojowe przekazanie władzy” a polityczny plan utrzymania wpływów PZPR. Rozmowy z opozycją  przed i po okrągłym stole 1988-1989.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Przewodniczący – Noblista – „Bolek” – Prezydent. Kim jest naprawdę Lech Wałęsa?

Dyskusja (11.30–12.30)

CZĘŚĆ II (12.30–14.00)

prof. Marek Kornat – Polska po Jałcie – bezalternatywność Polski Ludowej?

dr hab. Patryk Pleskot – Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda?

prof. Jerzy Eisler – PRL:  własność PZPR czy ojczyzna Polaków?

Dyskusja (14.00–15.00)

WSTĘP WOLNY

Kontakt: dr Robert Spałek, tel. (0-22) 860-70-42, e-mail: robert.spalek@ipn.gov.pl

Miejsce: Rzeszów
Termin: 07-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

______

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975”, która odbędzie się w dniach 7–9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie i Łańcucie. Zakres czasowy problematyki, która zostanie podjęta na konferencji, wyznaczają dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to kryzys społeczny w grudniu 1970 r., którego symbolem stała się masakra robotników na Wybrzeżu. Jego konsekwencją była m.in. zmiana na stanowisku lidera partii. Nowym I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Drugim wydarzeniem, zamykającym przedział czasowy konferencyjnych rozważań jest dzień 1 czerwca 1975 r., w którym weszła w życie reforma administracyjna kraju, tworząca 49 małych województw. Lata 1970–1975 to okres w dziejach PRL, który nadal w dużej części opinii społecznej uchodzi głownie za czas inwestycji, rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia ludności i przywoływanych z sentymentem sukcesów sportowych. Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań nad pierwszą połową dekady rządów Edwarda Gierka w Polsce oraz dokonanie kompleksowej diagnozy ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Konferencja będzie więc naukową weryfikacją potocznych i powszechnych społecznie opinii na temat PRL w latach 1970–1975.

Organizatorzy konferencji proponują dyskusję wokół następujących problemów:

• obóz władzy: PZPR, ZSL, SD

• organy administracji publicznej

• aparat bezpieczeństwa

• nastroje społeczne, mentalność społeczeństwa

• relacje obywatel – władza,

• przejawy oporu i sprzeciwu społecznego, formy i zakres kontestacji władzy

• organizacje, stowarzyszenia

• stan gospodarki i jej wpływ na życie ludności

• kultura, sport, wypoczynek

• Kościół

• PRL w relacjach międzypaństwowych, opinia na temat PRL w innych krajach

• Polska „wojewódzka”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego https://ipn.gov.pl/download/86/68710/formularzzgloszeniowy-AbyPolskaroslawwsileIPNRzeszow.docna jeden z poniższych adresów (drogą elektroniczną lub tradycyjną):

Dr Marcin Bukała, marcin.bukala@ipn.gov.pl (tel. 17 8606024)

Dr Dariusz Iwaneczko, dariusz.iwaneczko@ipn.gov.pl (tel. 17 8606018)

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają referentom nocleg i wyżywienie. Planowana jest także publikacja tekstów zaprezentowanych referatów.

Miejsce: Warszawa
Termin: 12-13 X 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36646,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Margines-spoleczny-w-komunistycznej-Warszawi.html

______

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Margines społeczny w komunistycznej Warszawie (1945–1989)”, która odbędzie się w dniach 12–13 października 2017 roku w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Zgłoszenia referatów przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 roku.

Organizatorzy konferencji proponują spojrzenie na Warszawę epoki komunizmu, z perspektywy, z jakiej zwykle się jej nie ogląda. Inspiracją jest dla nich twórczość Leopolda Tyrmanda czy opracowania naukowe prof. Krzysztofa Kosińskiego:

Obraz stolicy „ludowej” Polski odbiega w takim ujęciu zarówno od propagandowych obrazków powojennej odbudowy, wielkich inwestycji, Zamku Królewskiego i Dworca Centralnego, jak i od stereotypowej narracji szarej, siermiężnej i na ogół nudnej egzystencji „prowincjonalnej stolicy” gdzieś na wschód od żelaznej kurtyny. Obierając optykę ludzi wykluczonych – marginesu społecznego – odchodzimy od „wielkiej polityki”: nie zauważamy brutalnej rozprawy władz z legalną opozycją w latach czterdziestych, stalinowskich aresztowań, setek tysięcy ludzi na Placu Defilad w październiku 1956 r., pałowanych studentów w marcu 1968 r., robotników Ursusa, niezliczonych mas pielgrzymów czekających na polskiego Papieża, demonstracji z czasów „Solidarności”, czołgów w grudniu 1981 r., tysięcy żałobników opłakujących Grzegorza Przemyka i ks. Jerzego Popiełuszkę. Dostrzegamy za to rzeczywistość czającą się gdzieś w podziemnym nurcie miejskiego życia, na opuszczonych ulicach, w ciemnych zaułkach, brudnych suterynach. Podobnie jak na „powierzchni”, tu także toczyło się życie, w którym nie brakowało ludzkich dramatów i krzywdy, silnych emocji, ale też zobojętnienia i apatii. Nie tylko w „wielkiej polityce”, ale i tutaj odczuć można było ciężar systemu o totalitarnych aspiracjach.

Spoglądamy na ludzi wykluczonych, i to podwójnie – zarówno w konkretnej rzeczywistości społecznej, jak i w przestrzeni symbolicznej: przecież w państwie „realnego socjalizmu”, zgodnie z przekazem ideologicznym, mogły co prawda egzystować niedobitki „reakcji”, „bankrutów politycznych” czy „szpiegów i dywersantów”, ale nie bezdomni, narkomani, prostytutki, członkowie sekt i gangów. Wyjątek czyniono dla „zwykłych” przestępców i alkoholików – skala tych chorób społecznych była tak wielka, że trudno było całkowicie je przemilczeć; z racji swych rozmiarów wychodziły zresztą poza definicję marginesu i tworzyły trwały element praktyk społecznych całego społeczeństwa.

Termin „margines społeczny” jest szeroki i nieprecyzyjny. Jak przekonuje socjolog Janusz Sztumski, może być on wykorzystywany zarówno wartościująco (w celu stygmatyzacji kogoś), jak i analitycznie (w celu zbadania osoby czy grupy osób, która – z różnych przyczyn – znalazła się na skraju danej warstwy/klasy/przestrzeni społecznej). Z jednej strony pojęcie to służy nazwaniu zbioru ludzi o aspołecznych zachowaniach – najróżniejszych przestępców. Z drugiej jednak „margines społeczny” może dotyczyć osób zmarginalizowanych lub wykluczonych (czyli skrajnie zmarginalizowanych) z racji postawy reszty społeczeństwa: ludzi odmiennej rasy czy religii. Gdzieś pomiędzy tymi kategoriami mieściliby się wykluczeni z powodu uzależnień, a także środowiska prostytutek czy bezdomnych.

Organizatorzy mają świadomość, że pojęcie „Marginesu społecznego” jest pojemne i nie do końca precyzyjne. Upatrują w tym jednak nie tyle zagrożenie, ile szansę szansę. Wyrażają przekonanie, że możliwe stanie się „zmieszczenie w tym zakresie pojęciowym różnorodnych zjawisk społecznych i perspektyw badawczych. Stanowi więc dobry punkt wyjścia do konferencji naukowej, której zamierzeniem jest pogłębienie tej różnorodnej i fascynującej problematyki na przykładzie komunistycznej Warszawy”. Zaznaczają przy tym, że z ich punktu widzenia interesujące są „nie tylko ściśle socjologiczne kategorie ludzi wykluczonych i stygmatyzacji społecznej, ale również światek przestępczy stolicy czy zjawisko stygmatyzacji politycznej (z naciskiem na samą stygmatyzację)” i zadają pytanie, czy stolica PRL, jako największy ośrodek miejski w tym państwie, wytworzyła swój własny, specyficzny margines społeczny? Kim byli warszawscy „ludzie wykluczeni”?

Obszary tematyczne konferencji:

 • przestępczość pospolita: kradzieże, morderstwa, przemyt itp.
 • warszawskie gangi
 • gangi młodzieżowe
 • wykluczeni: bezdomni, prostytutki, narkomani, alkoholicy
 • cinkciarze
 • sekty
 • topografia marginesu społecznego: „złe” dzielnice, niebezpieczne miejsca
 • warszawskie subkultury: gitowcy, hippisi, punkowcy, skinheadzi itp.
 • polityka władz (warszawskich i centralnych) w stosunku do problemu wykluczenia społecznego
 • polityczny margines społeczny: ludzie zepchnięci na margines z przyczyn politycznych
 • aparat bezpieczeństwa wobec przestępczości pospolitej i marginesu społecznego
 • propaganda a margines społeczny;
 • specyfika Warszawy w problematyce marginesu społecznego. Perspektywa porównawcza

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna (w formie „studiów i materiałów”). Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w miesiąc po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Organizator nie będzie pobierał opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniony zostanie nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego (wypłacanego po nadesłaniu artykułu pokonferencyjnego).

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 r. w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Zgłoszenia udziału w konferencji  osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 r. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej konferencji http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36646,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Margines-spoleczny-w-komunistycznej-Warszawi.html Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów) i krótkie CV.

Program konferencji zostanie ustalony do końca lutego 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania:

dr hab. Patryk Pleskot

patryk.pleskot@ipn.gov.pl

Miejsce: Szczecin
Termin: 19-21 VI 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36698,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Solidarnosc-Walczaca-19821990-S.html

______

Ogólnopolska konferencja naukowa „Solidarność Walcząca 1982–1990”

Szczecin, 19–21 czerwca 2017 r.

(przyjmowanie zgłoszeń do 31 grudnia 2016 r.)

Solidarność Walcząca była jedną z najważniejszych organizacji antykomunistycznych, które działały w Polsce w latach 80. XX wieku. Na tle innych formacji opozycyjnych ostatniej dekady PRL wyróżniała się zarówno preferowanymi formami działania: podczas gdy inni chcieli organizować strajki w zakładach pracy – SW nawoływała do demonstracji ulicznych („Lepiej dostać pałą na ulicy i zapłacić nawet wysoką grzywnę, niż zostać zamkniętym po 5 minutach palenia papierosa – trzynastego o 12:00 w zakładzie pracy” – pisał w czerwcu 1982 r. Paweł Falicki), jak i bezkompromisowością wobec komunistów oraz programem, w którym nadrzędnym celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Działacze SW byli bardzo aktywni na polu działalności wydawniczej (ponad sto tytułów prasowych w skali całego kraju), nadawali własne audycje radiowe, organizowali swoje przedstawicielstwa zagraniczne oraz wspierali inicjatywy opozycyjne w innych krajach komunistycznych. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu zasad konspiracji oraz działaniom kontrwywiadowczym, liderzy SW, na czele z Kornelem Morawieckim, przez długi czas skutecznie unikali aresztowań, a rozpracowanie całej organizacji, mimo usilnych starań, okazało się dla Służby Bezpieczeństwa niewykonalne. W 1989 r., kiedy część opozycji usiadła do rozmów z komunistami przy okrągłym stole, a następnie wystawiła swoich kandydatów w tzw. wyborach kontraktowych, SW sprzeciwiała się jakiekolwiek formie ugody z PZPR, postulując całkowite odsunięcie komunistów od władzy i wyprowadzenie z Polski wojsk sowieckich. Działacze SW, jako „szczególnie niebezpieczni”, byli inwigilowani jeszcze przez kilka miesięcy po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Nakreślone powyżej zagadnienia były już tematami szeregu opracowań (zbiorów dokumentów, prac zbiorowych, publikacji wspomnieniowych i publicystycznych). Historia SW wciąż skrywa jednak wiele tajemnic, pozostając dla badaczy ciekawym polem do eksploatacji.

W 2017 r., kiedy przypada 35-lecie Solidarności Walczącej, Oddział IPN w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w poświęconej jej konferencji naukowej. Potencjalnych prelegentów zachęcamy do zgłaszania tematów wystąpień, obejmujących m.in. następujące obszary badawcze związane z historią SW:

 • powstanie i organizacja SW;
 • idee (program, myśl polityczna, wpływy ideologiczne);
 • ludzie;
 • pisma;
 • radio;
 • oddziały SW i ich współpraca;
 • działania aparatu bezpieczeństwa, w tym obcych służb (cywilnych i wojskowych) wobec SW;
 • odgłosy działalności SW w krajach bloku wschodniego i na Zachodzie;
 • sieć wydawnicza i kolportaż oraz inne zagadnienia związane z poligrafią;
 • SW a inne organizacje opozycyjne;
 • stosunek do wyborów i referendów w PRL;
 • SW a podziemna „Solidarność”;
 • finanse SW;
 • pomoc dla SW z zewnątrz;
 • propaganda PRL wobec SW;
 • Kościół katolicki wobec SW;
 • inne formy działalności SW.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na załączonym formularzu drogą mailową (adresy poniżej) lub pocztą tradycyjną na adres: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN, ul. Piotra Skargi 14, 71-22 Szczecin, z dopiskiem „konferencja SW”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2016 r. Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanego tomu studiów.

Komitet organizacyjny:

dr Sebastian Ligarski, tel. 91 3129 407, e-mail: sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
dr Michał Siedziako, tel. 91 3129 415, e-mail: michal.siedziako@ipn.gov.pl

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia:
Link: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37385,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz-wybory-do-Sejmu.html

 

 

______

9.00–9.15 rejestracja uczestników
Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-069 Opole
9.15–9.30 rozpoczęcie konferencji
9.30–9.45 dr hab. Małgorzata Świder Na drodze do tzw. demokracji ludowej. Wybory i referendum w Prowincji Saksonia w 1946 r.
9.45–10.00 dr hab. Piotr Pałys Postawa Serbołużyczan wobec wyborów do Landtagu Prowincji Saksonia i referendum w 1946 r.
10.00–10.15 prof. Krzysztof Tarka Emigracja wobec wyborów w Polsce
w 1947 r.
10.15–10.30 dr Gabriela Cingelová Postavení německé menšiny v Československu po roce 1946.
10.30–10.45 przerwa kawowa
10.45–11.00 dr Dariusz Węgrzyn Ewolucja czy rewolucja? Działania aparatu represji w okresie Głosowania Ludowego i wyborów
do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim. Analiza porównawcza
11.00–11.15 dr Adrianna Dawid Kulisy rozbicia struktur opolskiego PSL
11.15–11.30 dr Zbigniew Bereszyński Referendum ludowe w 1946 r.
i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w zachodnich powiatach województwa śląskiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa
11.30–12.00 dyskusja
12.15–12.30 Otwarcie wystawy „Wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim 19 stycznia 1947 r.” (ekspozycja przygotowana przez IPN w Katowicach i Archiwum Państwowe w Katowicach) Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
12.45–14.00 obiad w restauracji Radiowa ul. Strzelców Bytomskich 8,
45-084 Opole
14.15–14.30 dr Janusz Mokrosz Intensywny czas kampanii. Wystąpienia publiczne Aleksandra Zawadzkiego w latach 1946-1947
14.30–14.45 dr hab. Adam Dziurok Duchowieństwo katolickie diecezji katowickiej wobec wydarzeń politycznych w latach 1946-1947
14.45–15.00 dr Adam Dziuba Pierwsza czystka. Akcja „brygad personalnych” Komitetu Wojewódzkiego PPR w Katowicach w instytucjach i zakładach pracy jako konsekwencja wyborów z 17 stycznia 1947 r.
15.00–15.15 dr Katarzyna Wilczok Rola KBW w zabezpieczeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r.
15.15–15.30 przerwa kawowa
15.30–15.45 Maria Reisky Wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie raciborskim
15.45–16.00 mgr Magdalena Słomkiewicz Sytuacja polityczna w powiecie zawierciańskim w latach 1945-1947
16.00–16.15 mgr Patryk Frydel Aparat represji w powiecie niemodlińskim w okresie Referendum Ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego
16.15–16.30 prof. Krzysztof Łabędź Problematyka referendum w 1946 r. i wyborów1947 w publikacjach drugiego obiegu
wydawniczego w Polsce
16.30–16.45 dr Janusz Oszytko Referendum 1946 w świetle zachowanych akt organów bezpieczeństwa Polski Ludowej przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN – artykuł źródłoznawczy
16.45–17.15 dyskusja i zakończenie obrad

Miejsce: Kraków
Termin:  07-08 XII 2016
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:

 

______

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych, Katedra Edukacji Prawnej i Obywatelskiej

zaprasza na konferencje

Konferencja międzynarodowa pt.: STAN WOJENNY W POLSCE 1981-1983. PERSPEKTYWA PRAWNA, POLITYCZNA, SPOŁECZNA

CELE KONFERENCJI:
- prezentacja naukowych ustaleń dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków stanu wojennego
- dyskusja nad wpływem okresu stanu wojennego na współczesne prawo, politykę i społeczeństwo
- wymiana poglądów na gruncie nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, administracji, socjologii, ekonomii, stosunków międzynarodowych.
BLOKI TEMATYCZNE:
- Organizatorzy zapraszają do przygotowania referatów odpowiadających niżej wymienionym blokom tematycznym, które są powiązane z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
- Chodzi o ustalenia na temat stanu wojennego w kontekście następujących obszarów badawczych:
- Administracja
- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Ekonomia społeczna
- Politologia
- Prawo
- Stosunki międzynarodowe.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- 31 października – nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń udziału wraz z krótkim abstraktem na adres mailowy: konferencja.up.krakow@gmail.com. O zaakceptowaniu tematu referatu organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej. – -
- Przewidziany czas wystąpienia to 15-20 minut.
- 7 listopada – możliwość zakwaterowania w D.S. Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie 113,10 zł za dobę).
- 8 listopada – termin dokonania opłaty konferencyjnej – 300 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji, materiały konferencyjne oraz zwiedzanie podziemi krakowskich w drugim dniu konferencji.
- Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK-186, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-186 Jan Kowalski)
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

Strona: www.politologia.up.krakow.pl
E-mail: konferencja.up.krakow@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Miejsce: Lublin
Termin:  12-14 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W środę, 12 października w Lublinie rozpocznie się trzydniowa, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona codzienności w krajów socjalistycznych.

Konferencja pt. Zycie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie i zgromadzi grono wybitnych badaczy i specjalistów z zakresu historii politycznej, społecznej i kulturowej.

Sesje poświęcone zostaną zarówno kwestiom historiograficznym jak i wybranym wątkom życia codziennego.  Na 12 i 13 października zaplanowano także panele dyskusyjne z udziałem historyków, kulturoznawców i socjologów.

12 października:

Panel dyskusyjny: Życie centralnie planowane?  Codzienność jako jedna z płaszczyzn oddziaływania władz komunistycznych na polskie społeczeństwo. 

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (IPN/ IH PAN)

Uczestnicy:

 • prof. Maciej Bałtowski (UMSC)
 • prof. Grzegorz Miernik (UJK)
 • prof. Janusz Wrona (UMCS)
 • dr Andrzej Zawistowski (IPN/SGH)

13 października:

Panel dyskusyjny:Ślady PRL w życiu codziennym Polaków. 

Prowadzenie: dr Joanna Wawrzyniak (UW)

Uczestnicy:

 • prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS)
 • prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza)
 • dr hab. Iwona Kurz (UW)
 • dr Tomasz Rakowski (UW)

Program konferencji:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36642,Konferencja-naukowa-Zycie-codzienne-w-PRL-na-tle-innych-panstw-bloku-radzieckieg.print

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia: 15  IX 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/32821,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz.html

 

______

 

______

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Referendum ludowe w 1946 r. oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku” – Opole, 24 listopada 2016 (zgłoszenia do 15 września 2016)

CALL FOR PAPERS 

Ogólnopolska konferencja naukowa  

Referendum ludowe w 1946 r.
oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 

na Górnym Śląsku 

 Opole, 24 listopada 2016 r.

Ustalenia poczynione w lutym 1945 r. na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie przewidywały jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów w Polsce. Kontrolujący sytuację w kraju komuniści spod znaku Polskiej Partii Robotniczej odwlekali jednak realizację tych ustaleń, chcąc wcześniej rozprawić się z wszelkimi siłami opozycyjnymi. Opanowany przez nich aparat bezpieczeństwa prowadził bezpardonową walkę zarówno z antykomunistycznym podziemiem politycznym i zbrojnym, jak też z legalnie działającą opozycją na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Długo odkładane wybory poprzedziło referendum ludowe, przeprowadzone 30 czerwca 1946 r. Jego uczestnicy mieli odpowiedzieć na trzy pytania, dobrane tak, aby wynik głosowania był jak najbardziej pozytywny i przez to stwarzał wrażenie powszechnej akceptacji panujących w kraju stosunków. U progu referendum gwałtownie nasilił się terror wobec opozycyjnego PSL, a głosowanie odbywało się w atmosferze powszechnego zastraszenia społeczeństwa. Zabiegi te nie wystarczyły jednak do uzyskania wyniku pomyślnego dla PPR i jej sprzymierzeńców. Wobec tego sfałszowano wyniki głosowania, ogłaszając wbrew faktom polityczne zwycięstwo „sił demokratycznych”.

Referendum stało się swego rodzaju próbą generalną przed długo oczekiwanymi wyborami do Sejmu Ustawodawczego, jakie odbyły się 19 stycznia 1947 r. Także tym razem zastosowano zmasowany terror wobec opozycji, zastraszanie wyborców oraz różnego rodzaju manipulacje, polegające w szczególności na wymuszaniu jawnego głosowania, a ostatecznie po raz kolejny sfałszowano uzyskane wyniki.

Wyborcze fałszerstwo posłużyło komunistom do stworzenia pozorów demokratycznej legitymizacji „władzy ludowej” w Polsce. W ten sposób usunięto ostatnią przeszkodę na  drodze do stopniowej budowy systemu politycznego na wzór sowiecki. Aż do 1989 r. możliwe było już tylko głosowanie na jedną listę kandydatów.

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od brzemiennych w historyczne następstwa wydarzeń z lat 1946–1947, które na długo odebrały społeczeństwu polskiemu możność suwerennego decydowania o swoich losach. To dobra okazja do dokładniejszego niż do tej pory przyjrzenia się tym wydarzeniom z regionalnej perspektywy Górnego Śląska w jego ówczesnych granicach polityczno-administracyjnych – z możliwie najszerszym wykorzystaniem dostępnych aktualnie możliwości badawczych. Celowi temu ma służyć konferencja naukowa nt. Referendum ludowego w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku współorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Opolskim. Interesują nas wydarzenia rozgrywające się w latach 1945–1947 na terenie województwa śląskiego w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Na uwagę zasługuje także szerszy kontekst polityczny tych wydarzeń: krajowy, a nawet międzynarodowy.

Organizatorzy proponują w szczególności następującą tematykę referatów:

 • działalność opozycji politycznej na Górnym Śląsku w latach 1945–1947, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • działalność PPR i jej sprzymierzeńców politycznych, a także aparatu bezpieczeństwa i innych organów aparatu represji na Górnym Śląsku w związku z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • propaganda i postawy polityczne różnych grup ludności Górnego Śląska w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego;
 • postawy miejscowego duchowieństwa w tymże okresie;
 • przebieg głosowania i fałszowanie wyników w czerwcu 1946 r. i styczniu 1947
 • społeczno-polityczne konsekwencje referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Jesteśmy otwarci na dalsze propozycje tematów, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.

Planowane jest wydanie tekstów pokonferencyjnych, które uzyskają pozytywną recenzję.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej i nie zwracają kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną bądź elektroniczną w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Ustalenie ostatecznego planu konferencji do końca września 2016 r. (w przypadku zgłoszeń doktorantów konieczna jest pisemna akceptacja tytułu i treści referatu przez opiekuna naukowego)

Adres poczty elektronicznej:

opolekonferencja@gmail.com 

Adres do korespondencji tradycyjnej:

Dr hab. Małgorzata Świder
Instytut Historii Uniwersytet Opolski
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-301 Opole
Z dopiskiem: Konferencja referendum i wybory

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder – IH UO
dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW – IPN Katowice
dr Zbigniew Bereszyński
dr Adam Dziuba – IPN Katowice

Sekretariat konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Marzena Leżak


 • RSS