konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: sierpień 2017

Miejsce: Kraków
Termin: 29 VI 2017 – 04 II 2018
Zgłoszenia:
Link:

______

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Kobiece spojrzenie. O aktorstwie Antoniny Hoffmann, przygotowanej przez Oddział Teatralny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Przypadająca w tym roku 120. rocznica śmierci Antoniny Hoffmann staje się okazją, by przedstawić sylwetkę tej jednej z najlepszych krakowskich aktorek teatralnych XIX wieku.

Dowiemy się kim była tytułowa bohaterka, jaki był jej wpływ na rozwój nowoczesnego aktorstwa polskiego. Ekspozycja zaaranżowana jest w taki sposób, by jednocześnie opowiedzieć o samym teatrze, warunkach pracy, warsztacie aktorskim i atmosferze artystycznej XIX-wiecznego Krakowa. 
Odzwierciedla ona kobiece spojrzenie na teatr tamtych czasów i artystyczny Kraków.

Czas trwania wystawy: 29 VI 2017 r. – 4 II 2018 r.
Miejsce wystawy: Galeria w Kamienicy Hipolitów, pl. Mariacki 3
Kurator wystawy: Ewelina Radecka
Wsparcie merytoryczne: Małgorzata Palka

Miejsce: Kraków
Termin: 06 VI -20 VIII 2017 (05 VI 2017 wernisaż )
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Przyjdź na wystawę Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu, znajdź podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma miastami. Nagrodą będzie niezwykła historyczna i metaforyczna podróż po dwóch sąsiadujących ze sobą ścieżkach, które co pewien czas przybliżają się do siebie, czasem się łączą, ale czasem też się oddalają. Wędrówka poprzez Genezę, Klęskę,Kreację, Glorię i Splendor to wielowątkowa, spójna i interesująca opowieści o dawnym Krakowie i Budapeszcie.
Geneza to część poświęcona początkom Krakowa oraz Budy i Pesztu do roku 1241. Kolejna część ekspozycji – Klęska – przypomina o niszczycielskim najeździe tatarskim z roku 1241. Ta tragiczna w skutkach inwazja była wspólnym doświadczeniem mieszkańców zarówno ziem polskich, jak i węgierskich. Termin Kreacja określa tę część wystawy, która opowiada o okresie szczególnie nasyconym wydarzeniami bądź procesami, jakie w sposób fundamentalny zdefiniowały i określiły na kilka kolejnych stuleci kształt naszych miast. Twórczy czas Kreacji prowadzi ku kolejnemu etapowi dziejów i zarazem kolejnej części wystawy zatytułowanej Gloria. Zaprezentowane tutaj zostały owoce działań pokoleń pracowitych mieszkańców miast, „kreatywnych” monarchów i władz miejskich.

Śledź na bieżąco naszego bloga: http://blog.mhk.pl/ oraz nasz funpage https://www.facebook.com/pg/muzeumkrakowa/events/?ref=page_internal

NA WSPÓLNEJ DRODZE KRAKÓW I BUDAPESZT W ŚREDNIOWIECZU
Wernisaż: 5 czerwca 2017 r., godz.18.00
Termin trwania wystawy: 6.VI.2017 – 20.VIII.2017
Miejsce: Pałac Krzysztofory (skrzydło wschodnie i zachodnie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia:03 IV -31 XII 2017
Link: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz

______

20 mln złotych budżetu i nabór w trybie ciągłym od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy konkursem Miniatura.

Na stronie internetowej NCN opublikowane została dokumentacja konkursowa do konkursu Miniatura. Tym samym znane są już wszystkie szczegóły tego konkursu.
Potwierdziły się wcześniejsze informacje, dotyczące wymagań, które będą stawiane przed kierownikiem projektu. Takie osoby będą musiały spełnić następujące warunki:
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.
Okres realizacji projektu w ramach konkursu Miniatura będzie mógł wynosić 12 miesięcy. Możliwe będzie także skrócenie trwania projektu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji zadania. Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Jak wynika z regulaminu konkursu Miniatura 1, wniosek konkursowy przygotowywany będzie tylko w języku polskim, a proces oceny merytorycznej będzie jednoetapowy.
Rada NCN ustaliła także, że wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.
Wiadomo także, że grant w ramach konkursu Miniatura dana osoba będzie mogła otrzymać tylko raz. Co za tym idzie w konkursie Miniatura 1 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest osobą realizującą działanie naukowe.
 
W konkursie Miniatura NCN zrezygnuje także z papierowej wersji wniosku. Już wcześniej pojawiły się informacje, że od 15 grudnia 2016 r. wnioski do NCN składane będą tylko w formie elektronicznej. Nie inaczej będzie w przypadku Miniatury. Jak informuje NCN wniosek będzie musiał być podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 1 można znaleźć w jego regulaminie, którzy zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala104_2016.pdf

Strona internetowa konkursu Miniatura 1

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz

Miejsce: Warszawa
Termin: 31 VIII- 01 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

______

Międzynarodowa konferencja naukowa „History & Society – Dialogue of the Deaf”.

Na podanej stronie konferencji znajdują się najważniejsze informacje w języku polskim i angielskim: https://dialogueofthedeaf.wordpress.com/

Dialogue of the Deaf  International Conference – 31.08/01.09.2017
dialogueofthedeaf.wordpress.com

Polecam również Państwa uwadze wydarzenie na fb poświęcone konferencji: https://www.facebook.com/events/1734583986852848/

We are happy to announce the upcoming 2017 International Conference “History & Society – Dialogue of the Deaf” taking place on 31st of August and 1st of September in Warsaw, Poland. All the PhD students and young researchers are invited to sumbit an abstract or attend as free listeners.

The main aim of the conference is to restimulate the reflections on the interrelations between social sciences and history. This theme is an object of the century-old but lively controversy. Social history gained its momentum as a result of works of researchers associated with the famous Annales journal, such as Marc Bloch and Lucien Febvre, in the first half of the 20th century, who refocused their inquiries from the outdated “event history” to the analyses of social structures and phenomena constructing historical events. 1960s witnessed the breakthrough of “new social history” which soon transformed the discipline into the dominating historiographical trend of the Anglophone world. In the 1990s its prominent position was endangered by one member of its intellectual offspring, cultural history.

Basing on the data from British and Irish universities, where 26% of academic historians identify with social history, it is the most common approach to writing history. Nonetheless, many eminent researchers still disregard its importance. In the light of these voices, it seems necessary to reconsider the relations between history, society, and culture.

We hereby invite to discuss that matter. Both Polish and non-Polish scholars, as well as the representatives of such disciplines as history, social sciences, art history, archaeology, geography, anthropology, cultural studies and others will be welcome to present their research reports at the conference.

We plan to organise the referees’ presentations in three separate sections: 1. Theory and Methodology, 2. Practice and Examples, and 3. Future Perspectives of developing the fields in question. The conference panels will be related, but are not limited to:

– the problem of “dialogue of the deaf” between historians and sociologists,
– social history and historical sociology,
– historical geography and demography,
– cultural history,
– memory studies,
– new historiographical trends, including the posthumanistic approaches,
– history of the interdisciplinary-oriented historiography,
– methodological aspects of socio-historical research.

As we plan to organise panels according to the language of presentations, and as Poland is the host for the conference, abstracts in English as well as in Polish are welcome.

***

Głównym celem konferencji będzie wzbudzenie ponownej refleksji nad relacją pomiędzy naukami historycznymi i społecznymi. Temat ten jest obiektem kontrowersji żywej od ponad stu lat. Historia społeczna nabrała nowej dynamiki dzięki pracom badaczy takich jak Marc Bloch, Lucien Febvre i innych ze środowiska skupionego wokół czasopisma Annales w pierwszej połowie wieku XX, którzy przenieśli nacisk zainteresowań historyka z „historii wydarzeń” poprzedniego pokolenia na analizy struktur i zjawisk społecznych, które mają wpływ na wydarzenia historyczne. Hasła „nowej historii społecznej” pojawiły się w latach 60-tych, szybko przekształcając dziedzinę w jeden z dominujących sposobów uprawiania historiografii w świecie anglojęzycznym. Lata 90-te przyniosły pojawienie się historii kulturowej, w znacznej mierze wyrastającej z historii społecznej, ale konkurencyjnej wobec niej.

Opierając się na danych z brytyjskich i irlandzkich uniwersytetów, gdzie 26% historyków-pracowników naukowych identyfikuje się z historią społeczną, jest ona najpowszechniejszym sposobem akademickiego pisania historii. Mimo tego, wśród wielu wybitnych badaczy z polski wciąż spotkać się można ze sceptycznym nastawieniem wobec stosowania socjologicznych metod badawczych na gruncie historycznym. W świetle takich głosów, konieczną wydaje się ponowna dyskusja na temat relacji historii, społeczeństwa i kultury.

Do dyskusji zaproszeni zostaną badacze z polski i zagranicy, a szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie szerokiego wachlarza opinii reprezentantów różnych dziedzin związanych z tematem: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, nauk społecznych, antropologii, kulturoznawstwa i innych.

Planowany jest podział referatów wg ich tematyki na trzy sekcje – 1. Teorii i metodologii, 2. Praktyki i przykładów pisania historii społecznej oraz 3. Perspektyw rozwoju nauk historycznych. Tematyka prezentacji może dotyczyć, ale nie jest ograniczona do:

– problemu „dialogu głuchych” pomiędzy historykami i socjologami,
– historii społecznej i socjologii historycznej,
– geografii i demografii historycznej,
– historii kulturowej,
– badań nad pamięcią,
– najnowszych trendów w historiografii, a w tym ujęć posthumanistycznych,
– historii historiografii zorientowanej interdyscyplinarnie,
– metodologicznych aspektów związanych z historią społeczną.

Językami konferencji będą polski i angielski.

The conference is addressed to academics, researchers and professionals with a particular interest related to the conference topic. Proposals up to 200 words and a brief biographical note should be sent to: dialogueofthedeaf@gmail.com before 31. May 2017.

A conference fee for active participation of in the event will not exceed 25eu or 100zł.

We are planning to publish the conference papers in a collected volume.

Miejsce:Wiedeń
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 06 II 2017
Link: http://www.iwm.at/fellowships/celan/

 

______

Do 6 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 050 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Stypendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2017 r. a czerwcem 2018 r.
Organizatorem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom Menschen.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://www.iwm.at/fellowships/celan/

  • RSS