konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Śląsk

Miejsce: Katowice
Termin: 07 XII 2017
Zgłoszenia: 30 IX 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/39414,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Wszyscy-i-wszystko-dla-Slaska-Katowice-7-gru.html

______

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!” – Katowice, 7 grudnia 2017 (zgłoszenia do 30 września 2017)

Konferencja OBEN IPN w Katowicach

Rozwiązaniem polsko-niemieckiego sporu o Górny Śląsk miał być plebiscyt, którego zasady określał podpisany w 1919 r. Traktat Wersalski. Rywalizacja o ten jeden z ważniejszych wówczas regionów przemysłowych w Europie toczyła się nie tylko na spornym obszarze. Zarówno społeczeństwa Polski jak i Niemiec udzielały wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom walczącym o przynależność państwową Górnego Śląska. Na terenie obu państw powstały komitety pomocowe organizujące zbiórki pieniężne i materialne, wiece, koncerty i inne imprezy masowe, dni i tygodnie górnośląskie. W polskich miastach, szkołach i innych instytucjach odbywały się manifestacje i uroczystości wspierające walczących powstańców i działaczy plebiscytowych. Szeregi powstańców i organizacji polskich na Górnym Śląsku zasilili również ochotnicy z Polski. Materialnymi śladami tej działalności są fotografie, druki ulotne (nalepki, afisze i plakaty, ulotki), cegiełki, broszury, pocztówki, żetony, dokumenty etc. Informacje na temat organizowanych akcji pomocowych możemy znaleźć w lokalnej prasie z epoki, sprawozdaniach szkolnych, memuarach etc.

7 grudnia 2017 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizuje konferencję naukową pt. „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”, której celem jest m.in. omówienie z jednej strony zasobów muzealnych, bibliotecznych i kolekcjonerskich dotyczących zagadnienia, znajdujących się w zbiorach polskich jak i zagranicznych, z drugiej strony uchwycenie skali tego zjawiska na podstawie różnego typu relacji, wspomnień, wzmianek i artykułów prasowych z epoki. Interesują nas również same organizacje czy stowarzyszenia utworzone w celu wsparcia działań zjednoczeniowych, jak i utworzone w okresie późniejszym związki zrzeszające byłych uczestników walk o Górny Śląsk na terenach Polski. Zwracamy się zatem do instytucji muzealnych, bibliotek, badaczy i pasjonatów o przedstawienie zbiorów i kolekcji, tudzież przebiegu akcji agitacyjno-wspomagających, prowadzonych w różnych polskich miejscowościach w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę instytucji, temat, krótki abstrakt wystąpienia (750 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do końca września br. drogą elektroniczną (formularz w załączeniu).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

Informacji związanych z konferencją udziela:
Zbigniew Gołasz, tel. 32 207 03 10 zbigniew.golasz@ipn.gov.pl

Miejsce: Katowice
Termin: 19 X 2017
Zgłoszenia: 31 VII 2017
Link:http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/40332,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Relacje-Kosciol-panstwo-na-Gornym-Slasku-w-l.html

______

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny” – Katowice, 19 października 2017 (zgłoszenia do 31 lipca 2017)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”, która odbędzie się 19 października 2017 r. w Katowicach.

Podstawą konfliktu między Kościołem katolickim a państwem komunistycznym w Polsce były kwestie ideologiczno-światopoglądowe. Lansowany przez partię komunistyczną ateizm miał być spoiwem ideologicznym oraz oficjalną „nową religią”, zaś tradycyjne katolickie wartości miały „odejść do lamusa”. Komuniści dążyli do zawłaszczenia całej sfery aktywności społeczeństwa, ograniczając działaność Kościoła do murów świątyń.

Celem konferencji będzie refleksja historyczna, teologiczna, politologiczna i socjologiczna nad źródłami i przebiegiem konfliktu ideologicznego między państwem a Kościołem katolickim na terenie Górnego Śląska w latach 1945–1989, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 • specyfika, uwarunkowania, dynamika oraz główne pola konfliktu ideologicznego państwo – Kościół na Górnym Śląsku
 • granice wolności religijnej w państwie komunistycznym
 • spór o obecność Kościoła w sferze publicznej (m.in. szkoły, krzyże, budownictwo sakralne, prasa katolicka)
 • propaganda w służbie ideologii komunistycznej (m.in. prasa, telewizja), cenzura i odpowiedź strony kościelnej
 • działalność laicyzacyjna władz komunistycznych i programy odnowy religijnej Kościoła
 • walka o czystość ideologiczną szeregów partyjnych (walka z „klerykalizacją” i „religianctwem”)

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zgłoszenia.

Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanego tomu. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia do końca 2017 r. tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W razie potrzeby zapewniamy referentom nocleg.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na poniższy adres (drogą elektroniczną) do 31 lipca 2017 r. Program konferencji zostanie ustalony do końca sierpnia br.

dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, adam.dziurok@ipn.gov.pl (tel. 32 207 03 01)

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia: 15  IX 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/32821,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz.html

 

______

 

______

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Referendum ludowe w 1946 r. oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku” – Opole, 24 listopada 2016 (zgłoszenia do 15 września 2016)

CALL FOR PAPERS 

Ogólnopolska konferencja naukowa  

Referendum ludowe w 1946 r.
oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 

na Górnym Śląsku 

 Opole, 24 listopada 2016 r.

Ustalenia poczynione w lutym 1945 r. na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie przewidywały jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów w Polsce. Kontrolujący sytuację w kraju komuniści spod znaku Polskiej Partii Robotniczej odwlekali jednak realizację tych ustaleń, chcąc wcześniej rozprawić się z wszelkimi siłami opozycyjnymi. Opanowany przez nich aparat bezpieczeństwa prowadził bezpardonową walkę zarówno z antykomunistycznym podziemiem politycznym i zbrojnym, jak też z legalnie działającą opozycją na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Długo odkładane wybory poprzedziło referendum ludowe, przeprowadzone 30 czerwca 1946 r. Jego uczestnicy mieli odpowiedzieć na trzy pytania, dobrane tak, aby wynik głosowania był jak najbardziej pozytywny i przez to stwarzał wrażenie powszechnej akceptacji panujących w kraju stosunków. U progu referendum gwałtownie nasilił się terror wobec opozycyjnego PSL, a głosowanie odbywało się w atmosferze powszechnego zastraszenia społeczeństwa. Zabiegi te nie wystarczyły jednak do uzyskania wyniku pomyślnego dla PPR i jej sprzymierzeńców. Wobec tego sfałszowano wyniki głosowania, ogłaszając wbrew faktom polityczne zwycięstwo „sił demokratycznych”.

Referendum stało się swego rodzaju próbą generalną przed długo oczekiwanymi wyborami do Sejmu Ustawodawczego, jakie odbyły się 19 stycznia 1947 r. Także tym razem zastosowano zmasowany terror wobec opozycji, zastraszanie wyborców oraz różnego rodzaju manipulacje, polegające w szczególności na wymuszaniu jawnego głosowania, a ostatecznie po raz kolejny sfałszowano uzyskane wyniki.

Wyborcze fałszerstwo posłużyło komunistom do stworzenia pozorów demokratycznej legitymizacji „władzy ludowej” w Polsce. W ten sposób usunięto ostatnią przeszkodę na  drodze do stopniowej budowy systemu politycznego na wzór sowiecki. Aż do 1989 r. możliwe było już tylko głosowanie na jedną listę kandydatów.

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od brzemiennych w historyczne następstwa wydarzeń z lat 1946–1947, które na długo odebrały społeczeństwu polskiemu możność suwerennego decydowania o swoich losach. To dobra okazja do dokładniejszego niż do tej pory przyjrzenia się tym wydarzeniom z regionalnej perspektywy Górnego Śląska w jego ówczesnych granicach polityczno-administracyjnych – z możliwie najszerszym wykorzystaniem dostępnych aktualnie możliwości badawczych. Celowi temu ma służyć konferencja naukowa nt. Referendum ludowego w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku współorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Opolskim. Interesują nas wydarzenia rozgrywające się w latach 1945–1947 na terenie województwa śląskiego w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Na uwagę zasługuje także szerszy kontekst polityczny tych wydarzeń: krajowy, a nawet międzynarodowy.

Organizatorzy proponują w szczególności następującą tematykę referatów:

 • działalność opozycji politycznej na Górnym Śląsku w latach 1945–1947, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • działalność PPR i jej sprzymierzeńców politycznych, a także aparatu bezpieczeństwa i innych organów aparatu represji na Górnym Śląsku w związku z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • propaganda i postawy polityczne różnych grup ludności Górnego Śląska w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego;
 • postawy miejscowego duchowieństwa w tymże okresie;
 • przebieg głosowania i fałszowanie wyników w czerwcu 1946 r. i styczniu 1947
 • społeczno-polityczne konsekwencje referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Jesteśmy otwarci na dalsze propozycje tematów, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.

Planowane jest wydanie tekstów pokonferencyjnych, które uzyskają pozytywną recenzję.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej i nie zwracają kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną bądź elektroniczną w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Ustalenie ostatecznego planu konferencji do końca września 2016 r. (w przypadku zgłoszeń doktorantów konieczna jest pisemna akceptacja tytułu i treści referatu przez opiekuna naukowego)

Adres poczty elektronicznej:

opolekonferencja@gmail.com 

Adres do korespondencji tradycyjnej:

Dr hab. Małgorzata Świder
Instytut Historii Uniwersytet Opolski
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-301 Opole
Z dopiskiem: Konferencja referendum i wybory

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder – IH UO
dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW – IPN Katowice
dr Zbigniew Bereszyński
dr Adam Dziuba – IPN Katowice

Sekretariat konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Marzena Leżak

Miejsce: Katowice
Termin: 02 VI 2016
Zgłoszenia: 19 V 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1580724672243037/permalink/1580732988908872/

 

______

Rozmyślania nad historią, sytuacją obecną, czy też perspektywami tego regionu ciągle wzbudzają wiele dyskusji i nieustannie intrygują wielu, co tylko zachęca do organizowania wydarzeń takich jak V Panśląska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Celem organizatorów jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych ze Śląskiem, które są na tyle interesujące, by uczestnicy konferencji wynieśli z niej coś więcej, niż tylko zaświadczenie o udziale w imprezie. Poniżej została umieszona zwięzła rozpiska poszczególnych paneli tematycznych. Zgłoszenia (w formie abstraktów) do wzięcia udziału w konferencji należy wysyłać pod wskazany adres mailowy (konferencjapanslaska@gmail.com) do czternastego maja. Serdecznie zapraszamy!

- Panel Historyczny:
Zostaną w nim przedstawione referaty związane z bogatą, a nie raz trudną, historią regionu.
- Panel Biograficzny:
W tym panelu zostaną omówione biografie postaci związanych ze Śląskiem, które swoją działalnością wywarły wpływ na zastaną rzeczywistość.
- Panel Turystyczny:
Panel ten ma na celu przybliżenie tematyki związanej ze śląską turystyką, jej alternatywnymi formami oraz perspektywami.
- Panel Kulturowy:
Panel, w którym zostaną omówione referaty związane z kulturą oraz społeczeństwem Śląska.

Zgłoszenia w formie abstraktów prosimy przesyłać na mail konferencyjny:
konferencjapanslaska@gmail.com
Termin zgłaszania referatów upływa dnia 19.05.2016r. Więcej szczegółów dotyczących konferencji (o blokach tematycznych, ogólnej tematyce, itp., itd.) jest zamieszczonych w zakładce „informacje”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Miejsce: Opole
Termin:06-07 VI  2016
Zgłoszenia: 15 V 2016
Link:

 

______

Konferencja Naukowa

„Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji”

w dniach 06-07.06.2016 r.

w Opolu

Doktoranci Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu mają zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencje naukową pt. :  „Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji”

Celem konferencji jest zebranie obecnego stanu wiedzy o miejscach i sposobach internowania, a także o losach samych internowanych szeroko pojętego Śląska.

Zapraszamy do kontaktu:

email:

konferencjamins@interia.pl

facebooku:

„Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji”

Propozycje tytułów referatów (przewidziany czas wystąpienia – 20 min.) wraz z abstraktami (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać do 15.05. 2016 r.

Plakat konferencji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/12825348_514981072018343_286018518_n,5287739642.jpg

Miejsce: Wrocław
Termin: 13-14 II 2016
Zgłoszenia: 13 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/460276834180801/

 

______

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na Interdyscyplinarną studencko – doktorancką konferencję naukową pt. ,,Konflikty na Śląsku na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się 13 – 14 kwietnia w Instytucie Historycznym UWr! Oprócz tematów dotyczących wojskowości, liczymy także na wystąpienia związane z problemami, które związane są z wszelkimi konfliktami. Zgłoszenie do czynnego udziału można uzyskać tutaj: https://docs.google.com/…/175MY9mJWyDZRj4jjy-dguzucJe…/edit…. Przesyłać mogą Państwo na adres: konfliktynaslasku@gmail.com. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 13 marca 2016 r.  Pozdrawiamy!!!

Miejsce: Chorzów
Termin: 05-06 XI 2015
Zgłoszenia: 15 IX 2015
Link:

______

Szanowni Państwo,
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Siedziby szlachty górnośląskiej od XVIII do początku XX wieku. Historia, architektura, gospodarka, stosunki społeczne, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 5-6 listopada 2015 roku.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 15 września 2015 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl

Z poważaniem
Agnieszka Przybyła-Dumin
Dział Nauki
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
tel. 32 241 07 18 wew. 214
e-mail: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl

Więcej informacji:

http://www.ih.ajd.czest.pl/images/konferencje/SzlachtaOSZaproszenie.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

www.ih.ajd.czest.pl/images/konferencje/SzlachtaOSZgloszenie.docx

Miejsce:  Wrocław
Termin: 04-05 VI  2014
Zgłoszenia: 09 V  2014
Link: http://mediewisci.blogspot.com/2014/04/iii-studencko-doktorancka-konferencja.html

_______

III Studencko-Doktorancka Konferencja Śląska – Śląsk z górami w tle

SKN Mediewistów, SKN Regionalistów i Śląskoznawców, Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku oraz Sekcja Studencka Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii zapraszają na III Studencko-Doktorancką Konferencję Śląską – Śląsk z górami w tle, która odbędzie się w dniach 4.06-5.06.2014 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mediewisci@gmail.com do 9 maja 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem :

http://mediewisci.blogspot.com/2014/04/iii-studencko-doktorancka-konferencja.html

Miejsce: Katowice
Termin: 22-23 V 2014
Zgłoszenia:  01 V 2014
Link:

_______

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów na kolejną, IV edycję Konferencji Panśląskiej, która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach w dniach 22-23 maja 2014 r. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji są Ślązacy – „Ci wielcy zapamiętani i ci wielcy zapomniani – o Ślązakach, którzy wnieśli wkład w historię Europy i świata”.
W założeniu temat konferencji ma na celu skłonienie do poznania nieodkrytej, skomplikowanej historii naszego regionu. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy.
Referenci w swoich wystąpieniach powinni skupić się na postaciach urodzonych lubzwiązanych z historycznym terytorium Śląska, którzy swoimi działaniami na trwale wpisali się w karty historii Europy i świata. Ideą wydarzenia jest zwrócenie uwagi na te postaci, których losy w małym stopniu zostały poznane i opisane.
Zainteresowanych prosimy przesyłać formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem referatu (do 1500 znaków) na adres ivpanslaska@gmail.com do dnia 1 maja 2014.
Informacją o zakwalifikowaniu się referentów prześlemy drogą mailową. Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 20 minut.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (w przypadku braku noclegu opłata konferencyjna wynosi 25 zł). Dane do wpłaty podamy wraz z informacją o zakwalifikowaniu się referatu.
Jakiekolwiek pytania prosimy kierować na adres: ivpanslaska@gmail.com

 

Miejsce: Katowice
Termin:  08 XI 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

8 listopada 2013 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, o godzinie 9.00, w sali Parnassos rozpocznie się konferencja naukowa pt.

Rok 1813.  Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku.

Konferencja podzielona zostanie na trzy panele tematyczne, w ramach których przedstawiony zostanie wieloaspektowy wymiar epoki napoleońskiej na

Górnym Śląsku.

Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Koła Naukowego Historyków Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat medialny nad konferencją sprawują: TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Polskie Radio Katowice i portal Historia.org.pl.

Program konferencji

9.00–9.30

 • Powitanie gości oraz uczestników przez Dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego
 • Wystąpienia: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, przedstawiciele organizatorów
 • 9.30–9.50 Wykład otwierający: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski), Militarna rola Śląska w epoce napoleońskiej 1806–1813
 • 9.50–10.10 Otwarcie wystawy: „Epoka napoleońska w drukach i rękopisach ze zbiorów Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach”

Panel I 

Moderator: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

 • 10.10–10.30 dr hab. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), Twierdze pruskie na Śląsku w czasie wojen napoleońskich
 • 10.30–10.50 dr Andrzej Olejniczak (Uniwersytet Wrocławski), Kampania wiosenna na Śląsku w 1813 roku
 • 10.50–11.10 dr Patrycjusz Malicki (Uniwersytet Wrocławski), Bitwa nad Kaczawą i jej znaczenie dla kampanii 1813 roku

11.10–11.30 Dyskusja

11.30–11.50 Przerwa kawowa

Panel II 

Moderator: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot

 • 11.50–12.10 dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny), Czasy napoleońskie we wspomnieniach polskich ze Śląska
 • 12.10–12.40 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski), Napoleon Bonaparte na łamach prasy polskiej w latach 1796–1815

12.40–13.00 Dyskusja

13.00–13.40 Przerwa obiadowa

 • 13.40–14.00 prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (Uniwersytet Śląski), Wojny napoleońskie w poezji Josepha von Eichendorffa i w literaturze niemieckich pisarzy na Śląsku
 • 14.00–14.20 dr hab. Irma Kozina (Uniwersytet Śląski), „Oddałam złoto za żelazo” – Górny Śląsk w czasach wojen napoleońskich
 • 14.20–14.40 dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik (Akademia Muzyczna w Katowicach), Genius loci Śląska – opolski Głogówek i IV Symfonia jako portret „innego” Ludwiga van Beethovena

14.40–15.10 Dyskusja

15.10–15.30 Przerwa kawowa

Panel III

Moderator: dr hab. Zbigniew Hojka

 • 15.30–15.50 mgr Sławomir Kaczor (Uniwersytet Śląski), Idea państwa w filozofii Claude’a Henriego Saint-Simona i Georga Wilhelma Friedricha Hegla
 • 15.50–16.10 dr hab. Piotr Greiner, mgr Sławomira Krupa (Archiwum Państwowe
 • w Katowicach), Materiały do dziejów epoki napoleońskiej w Archiwum Państwowym w Katowicach
 • 16.10–16.30 mgr Jolanta Kowalczyk, mgr Marta Zbierańska (Biblioteka Śląska
 • w Katowicach), Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej

16.30–17.00 Dyskusja

Zakończenie i podsumowanie konferencji

 


 • RSS