konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: stypendia

Miejsce: Opole
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 05 VII 2017
Link:

______

Do 5 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium marszałka województw opolskiego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto (doktoranci) i 500 zł brutto (studenci).

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium dla studentów mogą ubiegać się osoby, które:

 • mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich,
 • mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.
W przypadku stypendiów dla doktorantów stypendium jest przeznaczone dla doktorantów podejmujących naukę na Uniwersytecie Opolskim i w Politechnice Opolskiej. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów podejmujących naukę w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, społecznych i nauk o zdrowiu, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora :
http://www.opolskie.pl/2017/06/mozna-sie-starac-o-nagrody-i-stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/
http://www.opolskie.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-regulamin-i-wniosek/
http://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Regulamin-doktoranci.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

______

Do 1 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda na stypendia do Polski w roku akademickim 2017/2018. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. W konkursie mogą brać udział kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 1 800 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów realizacja programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.
W roku 2017/2018 konkurs skierowany jest do osób, które reprezentują następujące środowiska:
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych;
 • przedsiębiorcy, menedżerowie;
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej;
 • nauczyciele akademiccy;
 • dziennikarze.
Zgłaszające się osoby muszą reprezentować następujące dziedziny:
 • ekonomia i zarządzanie;
 • administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja);
 • dministracja publiczna (rządowa i samorządowa);
 • prawo;
 • nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe;
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.
Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji i realizacji programu można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.

Miejsce: Szczecin
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link:

 

______

Do 28 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2017. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na zrealizowanie spójnego,  oryginalnego, autorskiego projektu. Projekt musi zostać zrealizowany do końca 2017 r. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 12 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wsparcie może być przyznane w następujących dziedzinach:
 • literatura,
 • muzyka,
 • film,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne,
 • upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

Miejsce:Wiedeń
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 06 II 2017
Link: http://www.iwm.at/fellowships/celan/

 

______

Do 6 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 050 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Stypendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2017 r. a czerwcem 2018 r.
Organizatorem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom Menschen.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://www.iwm.at/fellowships/celan/

Miejsce: Opole
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 23 I 2017
Link:

______

Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.
Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • osiągnięcia naukowe;
 • osiągnięcia kulturalno-artystyczne;
 • osiągnięcia oraz zaangażowanie w działalność społeczną lub działalność na rzecz środowiska akademickiego;
 • inne, niewymienione powyżej, szczegółowo opisane we wniosku, formy działalności lub zaangażowania kandydata składające się na znaczące osiągnięcia, pozytywnie wyróżniające opolskie środowisko akademickie, z wyłączeniem uczestnictwa i ukończenia kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kandydata.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2016/12/u710-16-Regulamin.pdf
Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe dla studentów od prezydenta Opola
http://www.opole.pl/stypendium-2016-2017-prezydenta-miasta-opola-ogloszenie-naboru/

Miejsce: Bydgoszcz
Termin:(nie dotyczy)
Zgłoszenia: 19  I 2017
Link: http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/stypendia_naukowe_prezydenta_miasta___2017.aspx

______

Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane zostaną po dwa stypendia.

 

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.
Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia:  02 I 2017 -31 III 2017
Link:  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001801

 

______

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium
i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.
Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:
 • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
 • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
 • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001801

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 22 XII 2016
Link:

 

______

Do 22 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa łódzkiego. O stypendia mogą ubiegać się m.in. studenci szkół artystycznych. Stypendium wynosi od 2 000 zł do 10 000 zł. Istnieje także możliwość uzyskania stypendium dla młodego twórcy. Jego wysokość wynosi 17 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia dla studentów mogą ubiegać się studenci zameldowani na terenie województwa łódzkiego, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku, mieli średnią ocen nie niższą niż 4,0.
Stypendium może być przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, kursach, lekcjach mistrzowskich, plenerach. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (takich jak instrumenty muzyczne, sprzęt elektroniczny, materiały plastyczne, itp.), może być przeznaczone nie więcej niż 75% wysokości przyznanego stypendium.

Stypendium dla młodych twórców przyznawane jest osobom, które są zameldowane na terenie województwa łódzkiego i momencie składania wniosku nie ukończyły 35. roku życia.

Stypendium może pokryć koszty rodzajowe, m. in.: wynajmu pomieszczeń i sprzętu, wynagrodzeń dla osób, których udział jest integralną częścią projektu, zakupu materiałów i usług, transportu, tworzenia stron internetowych, promocji i reklamy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w uchwale sejmiku województwa łódzkiego.
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia
Strona internetowa konkursu na Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego

https://bip.lodzkie.pl/files/819/Uchwaa_Sejmiku_Wojewdztwa_dzkiego_z_dnia_25_padziernika_2016_r__w_sprawie_ustanowienia_stypendiw_artystycznych_Marszaka_Wojewdztwa_dzkiego.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:  15 I 2017
Link:

 

______

Do 15 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla humanistów i artystów, którego organizatorem jest Fundacja Bogliasco. Konkurs adresowany jest do osób, które zajmują się twórczością lub prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i sztuką.

W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków przyznanych zostanie ok. 50 stypendiów na pokrycie trwającego ok. 30-34 dni pobytu w Study Center Bogliasco we Włoszech. Laureat stypendium może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą (partner, współmałżonek).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w liście najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na stronie internetowej organizatora
http://www.bfny.org/en/apply/faqs
http://www.bfny.org/en/apply

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 27 XI 2016
Link:http://muzhp.pl/pl/c/1733/rusza-x-edycja-funduszu-stypendialnego

 

______

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Stypendia będą przyznawane zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wchodzą wybitni polscy historycy.

Powstałe w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały publikowane będą na wybranej przez stypendystę otwartej licencji Creative Commons. Jako państwowa instytucja kultury, Muzeum stara się w ten sposób zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do efektów pracy wspieranej ze środków publicznych.

Więcej informacji o Funduszu Stypendialnym można znaleźć na stronie http://www.stypendia.muzhp.pl


 • RSS