konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Toruń

Miejsce: Toruń
Termin: 22 V 2017
Zgłoszenia:  30 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/608773179315541/

______

V Toruńskie Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej

22.05.2017 r. – Collegium Maius
przy Fosie Staromiejskiej 3
(budynek Wydziału Filologicznego
UMK w Toruniu)

Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce
Jan Werich

Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej GUZIKOWCY oraz Katedra Filologii Słowiańskiej UMK serdecznie zapraszają do udziału w sesji studencko-doktoranckiej poświęconej zagadnieniom związanym z językiem, literaturą, historią i kulturą czeską. Spotkanie to ma stanowić forum wymiany myśli o czeskiej kulturze – otwarte zarówno dla bohemistów, jak i reprezentantów innych dziedzin nauki.
Mile widziane będą wszystkie propozycje tematyczne bezpośrednio związane z Czechami i ich państwem, jak również referaty aktualizujące czeskie konteksty. Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów różnych kierunków: językoznawców, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, antropologów, etnologów, socjologów, filozofów, a także przedstawicieli pozostałych gałęzi nauki, zainteresowanych najszerzej pojętą kulturą Czechów.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko prelegenta oraz tytuł wystąpienia) prosimy przesyłać na adres sekretarza sesji najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapraszamy do Torunia!

opiekun sesji
dr Joanna Ewa Marek
joannaewamarek@gmail.com

sekretarz sesji
mgr Kamil Dźwinel
dzwinel@doktorant.umk.pl

Miejsce: Toruń
Termin: 01 III 2017
Zgłoszenia:  02 I 2017 -31 III 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury działające przy Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych studentów i doktorantów do udziału w III ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji pt.:

„Tańcz, dopóki możesz… celebracja życia: obrzędy oraz rytuały w sztuce i kulturze”

Świat jest pełen rytuałów. Był i nadal jest przesycony obrzędowością, gdzie znaczeniowość głęboko w nas zakorzeniona miesza się z zapomnieniem genezy tego, co nas otacza. Został widoczny tylko cel, który ma odsunąć w czasie to, co nieuniknione, a pozostawić nas w strefie istnienia – jego celebracji. Zagadnienia dotyczące życia – obrzędów i rytuałów – stały się trwałymi tematami, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sztuce, literaturze, filozofii, ale też w innych dziedzinach nauk humanistycznych. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym motywom z różnych perspektyw – zapoznać się z wierzeniami, poglądami, sposobem myślenia, z których dane postawy mogły wynikać i spojrzeć nań w kontekście perspektywy młodych badaczy, którymi jesteśmy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych obrazem celebracji życia i jego funkcjonowaniem w sztuce i kulturze. Prosimy o nadsyłanie abstraktów swoich referatów (maks. 2000 znaków, a samo wystąpienie nie powinno przekroczyć 20 minut) wraz z kartą zgłoszeniową do dnia: 1 marca 2017 roku, na adres mailowy: smierc.umieranie@gmail.com.
Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku w Toruniu

Link do kart zgłoszeniowej:

https://drive.google.com/…/0B6QJMdYZzFCBeWZtemFJa3hDU1E/view

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na adres: smierc.umieranie@gmail.com

Więcej informacji bieżących na stronie: www.facebook.com/KNHSiK.UMK oraz stronie wydarzenia: https://web.facebook.com/events/407939872876380/

Z wyrazami szacunku,
Członkowie KNHSiK UMK

Miejsce: Toruń
Termin: 07-08 IV 2017
Zgłoszenia: 20 II 2017
Link:

 

______

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i Regionu

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/15941430_1128006483978658_2377606308630761762_n,5744293948.jpg

Miejsce: Toruń
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1813868185530781/

______

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
8-9 czerwca 2017 r.

Sympozjum naukowe w ramach projektu
Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):
wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej
finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019
******

 

Pamięć jest pojęciem kluczowym dla muzealnictwa. Muzeum może bowiem być rozumiane jako miejsce, gdzie znajdują się kolekcje – uporządkowane wewnętrznie zbiory przedmiotów, które same w sobie są formą pamięci, będąc odbiciem specyficznej zdolności mózgu do utrwalania i przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń oraz informacji, podobnie jak zarejestrowana wypowiedź, tekst, albo obraz. Jeśli natomiast, wzorem Krzysztofa Pomiana, zobaczymy muzeum jako tę szczególną, wysoce rozwiniętą postać kolekcji, jego relacje wobec pamięci staną się wszechstronne. Nie jest to wszak tylko magazyn dla kolekcji, bo pamięć kształtowana w określony sposób już poprzez kolekcjonerski wybór, jest tu dalej urabiana i formowana, a więc w jakimś sensie produkowana w ramach ekspozycji i procesu jej odbioru. Będzie więc muzeum i formą jej, i swego rodzaju maszyną do jej wytwarzania, i jej miejscem, gdzie się ona przejawia. Będzie wtedy jednym z istotniejszych elementów kultury pamięci (niem. Erinnerungskultur), ujętej jako całokształt postępowania z przeszłością i historią przez daną grupę społeczną i poszczególne tworzące ją jednostki.

Chcielibyśmy zaprosić do refleksji na ten temat, w kontekście pierwszej epoki dziejów polskiego muzealnictwa, czyli okresu w jego historii, jaki zamyka odrodzenie państwowości  w 1918 r. Kolekcje i ekspozycje muzealne stanowią zwierciadło przemian kulturowych, społecznych czy geopolitycznych, będąc jednocześnie aktywnym ich czynnikiem. Paradoksem jest, że polska tradycja zbudowała się pod tym względem przede wszystkim w XIX stuleciu w okresie kiedy państwo polskie zniknęło z mapy. W tym czasie powstały najistotniejsze dawne, ale i obecnie instytucje, jak Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu i Przemyślu i wiele innych. Stanowią one bardzo mocny element tradycji muzealnictwa polskiego. Dzięki nim muzea sprawnie rozpoczęły swoją działalność zaraz po odzyskaniu niepodległości i prowadziły ją  w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego, a także w następnych epokach.

Upadek państwa i rozbiory były wydarzeniem, którego znaczenie nie ograniczało się jedynie do obszaru polityki – wpłynęły one również na strategie wobec kulturowej tożsamości obierane przez powstające wówczas muzea. Do ich skutków o ogromnym znaczeniu należało zogniskowanie kultury polskiej wokół problematyki narodowej oraz jej zróżnicowanie terytorialne i co za tym idzie cywilizacyjne. Składały się nań bowiem odmienne pod tym względem obszary trzech zaborów i tzw. ziemie zabrane, a nie można ograniczać się wyłącznie do ziem etnicznych i zapominać o emigracji (przede wszystkim we Francji, ale też w Szwajcarii i we Włoszech) oraz stolicach i niektórych miastach państw zaborczych; tam również rozwijało się polskie kolekcjonerstwo, czasem o charakterze publicznym (niezwykle ciekawy pod tym względem byłby Wiedeń, a może też Berlin, Sankt Petersburg, Odessa, Baku). Dziewiętnastowieczne polskie instytucje o charakterze muzealnym funkcjonowały zatem w regionach całkiem od siebie odmiennych pod względem tradycji, kultury, gospodarki, ustroju, o nierównoległej polityce wobec polskości i swobód jednostki oraz nierównoległej chronologii. Tradycja polskiego muzealnictwa nie może więc nie być zjawiskiem złożonym. Różnorodne czynniki szatkują i przecinają na wszystkie strony rozliczne problematyki, jakie tu się pojawiają.

W obecnym piśmiennictwie na temat dyskursu muzealnego najpowszechniejsza jest narracja patriotyczno-narodowa – nierzadko przekładająca się na wybiórczą interpretację historii, pomijającą liczne elementy nie pasujące do obranego schematu. Problematyka tożsamościowa i kształtowanie kultury pamięci przez muzea musi jednak brać pod uwagę także ich inne narracje: etniczną, biograficzną, techniczno-przemysłową, przyrodniczą, czy wreszcie pustą rozrywkę (niejednokrotnie bezzasadnie odwołującą się do terminologii muzealnej). Zasadnicze pytania, jakie trzeba tu postawić dotyczyć więc będą lektury różnorodnej i złożonej tradycji polskiego muzealnictwa w kontekście przekazywania, budowania i kształtowania przez nie polskiej kultury pamięci. Chodzi w nich o próbę odczytania i interpretacji zakresu semantycznego, a także strategii i specyficznego języka kolekcjonerstwa, eksponowania oraz innej działalności (popularyzacji, badań naukowych, propagandy politycznej) przyjmowanych w tym celu przez instytucje muzealne funkcjonujące do 1918 roku na obszarze szeroko rozumianej kultury polskiej*.

Konferencja niniejsza mieści się w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019.

Zapraszamy do Torunia na 8 i 9 czerwca 2017 r. Postanowiliśmy przyjąć, że na każde wystąpienie przeznaczone będzie 45 minut, z czego 25 minut na referat, a 20 minut – na pytania i komentarze. Takie rozwiązanie, chociaż połączone z koniecznością ograniczenia liczby wystąpień (a wiec i trudnym procesem ich selekcji), zapewni, mamy nadzieje, odpowiednią ilość czasu na wymianę poglądów i dyskusje na poziomie odpowiednim dla tej formy naukowego spotkania.

TERMINY:
Zgłoszenia: do 31 marca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy) na adres: muzeumpamieci@umk.pl.
Informacja o zakwalifikowaniu na konferencję: do 30 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna: do 10 maja 2017 r.
Artykuły pokonferencyjne do publikacji: do 30 czerwca 2017 r. (publikacja artykułów przewidziana jest na koniec listopada 2017 r.)
Opłata konferencyjna: 200 zł / doktoranci, studenci – 100 zł

Kierownik naukowy:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK
Sekretarze naukowi:
mgr Małgorzata Baka-Theis – koordynator Projektu
e-mail: malgosia_theis@umk.pl | tel. 695 297 142
mgr Aldona Tołysz
e-mail: atolysz@doktorant.umk.pl
mgr Ewelina Bednarz
e-mail: ebdnrz@doktorant.umk.pl | tel. 506 023 799

Kontakt:
Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 611 38 19 | 38 20
@: muzeumpamieci@umk.pl
Strona Projektu: http://muzeumpamieci.umk.pl/

Miejsce: Toruń
Termin: 21 II 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link: http://www.marszalek.com.pl/yearbook/seminars/seminar3.html

______

Redakcja Polish Political Science Yearbook – PPSY ma przyjemność zaprosić do udziału w III Międzynarodowym Seminarium pt. „The Challenges of Security in Central Europe”, które odbędzie się 21 lutego 2017 roku w Toruniu. Sukces poprzednich seminariów zachęcił nas do kontynuowania tej idei, tym razem dyskutować będziemy dylematy bezpieczeństwa w Europie Środkowej oraz najważniejsze jego zagrożenia.

Więcej informacji: http://www.marszalek.com.pl/yearbook/seminars/seminar3.html

Dołącz do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/1890114354554599/

Koszt uczestnictwa: 250 złotych
Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017 roku.

Artykuły będące rezultatem seminarium zostaną skierowane do recenzji w „Polish Political Science Yearbook”, do sekcji tematycznej poświęconej studiom nad bezpieczeństwem.

Miejsce: Toruń
Termin: 26 I 2017
Zgłoszenia: 30 XI 2016
Link: https://www.facebook.com/Sekcja-Mediewistyczna-przy-Warszawskim-Oddziale-SHS-1670961359827751/?fref=nf

 

______

 

Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji, poświęconej średniowiecznym manuskryptom. Konferencja zaplanowana jest na 26 I 2017, organizatorzy czekają na zgłoszenia do końca listopada na adres mmarszal.doktorant@umk.pl

Zaproszenie:

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/14390792_1799642843626268_9153237188767334929_n.jpg?oh=5b77bfdfc90dfd022b4cfc14c1bee32b&oe=5869680B

Miejsce: Toruń
Termin:  20-21 X 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.tnt.torun.pl/pl/news/21

 

______

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Muzeum Okręgowe w Toruniu

uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Prusy Królewskie i Krzyżackie po II Pokoju Toruńskim 1466-1525

Königlich und Deutschordens-Preußen nach dem Zweiten Thorner Frieden 1466-1525

Toruń, 20-21 X 2016

Miejsce obrad / Tagungsort: Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Patronat honorowy / Ehrenpatronat

Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia / Präsident der Stadt Thorn

 

 

Program / Programm

Środa / Mittwoch

17. 30 Otwarcie wystawy „II Pokój Toruński“ w Muzeum Okręgowym / Eröffnung der Ausstellung „Der zweite Thorner Frieden“ im Bezirksmuzeum,

Ratusz Staromiejski / Altstädtisches Rathaus

Czwartek / Donnerstag

9.00 Otwarcie / Eröffnung

Prowadzenie / Moderation: Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński), Idea pokoju i cele wojny stron konfliktu w przededniu i na początku wojny trzynastoletniej 1454-1466 (Die Friedensidee und die Kriegsziele der Konfliktseiten am Vorabend und am Anfang des Dreizehnjährigen Krieges 1454-1466)

Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Rokowania dyplomatyczne wokół pokoju toruńskiego 1466 (Diplomatische Verhandlungen um den Thorner Frieden 1466)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), II pokój toruński w dziejopisarstwie polskim, krzyżackim i pruskim XV-XVI wieku (Der zweite Thorner Frieden in der polnischen, preussischen und Deutschordens-Historiographie)

Dyskusja/ Diskussion

11.15: przerwa na kawę / Kaffepause

11.30 Prowadzenie/ Moderation: Udo Arnold (Universität Bonn)

Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kościół w Prusach Królewskich i Krzyżackich po II pokoju toruńskim – czas kontynuacji i przemian (Kirche in Königlich und Deutschordens-Preußen nach dem zweiten Thorner Frieden – die Zeit der Kontinuität und der Veränderungen)

Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Początki reformacji w Gdańsku i Królewcu  w świetle współczesnej historiografii (Die Anfänge der Reformation in Danzig und Königsberg Preußen im Lichte der zeitgenössischen Historiographie)

Dyskusja / Diskussion

13.00 przerwa obiadowa / Mittagspause.

14.30 Prowadzenie / Moderation: Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański), Grupy kierownicze w Malborku i Królewcu w drugiej połowie XV w. (Die Führungsgruppen in Marienburg und Königsberg in der zweiten Hälfte des 15. Jhs.)

Michał Targowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Stara i nowa szlachta w Prusach Królewskich w latach 1466-1525 (Der alte und neue Adel in Königlich Preussen in den Jahren 1466-1525)

Dyskusja/ Diskussion

17.00 Dyskusja panelowa / Podiumdiskussion

„Postrzeganie II pokoju toruńskiego w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej oraz w tradycji zakonu krzyżackiego”

“Die Wahrnehmung des zweiten Throner Friedens in der polnischen und deutschen historischen Gedächtnis und in der Tradition des Deutschen Ordens”

Udo Arnold, Roman Czaja, Bruno Platter OT, Andrzej Radzimiński, Adam Szweda, Janusz Trupinda.

Ratusz staromiejski / Altstädtisches Rathaus

Piątek/ Freitag

9.00 Prowadzenie / Moderation: Marie-Luise Heckmann (Universität Potsdam)

Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg), Die Finanzpolitik des Deutschen Ordens unter Friedrich von Sachsen (Polityka finansowa zakonu krzyżackiego w czasach Fryderyka Saskiego)

Cezary Kardasz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu), Stosunki gospodarcze między Gdańskiem a Królewcem w latach 1466-1525 (Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Danzig und Königsberg in den Jahren 1466-1525)

Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański), Klasztory w Prusach Zakonnych i Królewskich od 1466 do Reformacji (Die Klöster im Ordensland Preussen und Königlich-Preußen nach 1466 bis zur Reformation)

Dyskusja/ Diskussion

11.15 przerwa na kawę / Kaffepause

11.45 Prowadzenie/ Moderation: Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Udo Arnold (Universität Bonn), Die Visitation als Mittel traditioneller Ordensstruktur nach 1466 (wizytacje jako środek tradycyjnej struktury zakonu krzyżackiego po 1466 r.).

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv PK Berlin-Dahlem), Aspekte der Neuordnung des Kanzleiwesens im preußischen Ordensland nach dem 2. Thorner Friedensschluss (Aspekty nowego porządku kancelaryjnego w Prusach Krzyżackich po zawarciu II. pokoju toruńskiego)

Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica München), Identitätsmodelle in der preußischen Landeshistoriographie 1466-1525 (Modele tożsamości w pruskiej historiografii krajowej 1466-1525)

Dyskusja / Diskussion

14.00 obiad / Mittagessen

Organizator konferencji / Veranstalter der Tagung

Prof. dr hab. Roman Czaja, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rc@umk.pl; tel. 56-611 3720, fax.056-6220488

Sekretarze / Sekretäre

Dr Cezary Kardasz, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ckardasz@tnt.torun.pl, tel. +48 606-405-900

Mgr Anna Marynowska, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anna.marynowska@wp.pl,  tel. 56-611 3720

Konferencja finansowana przez / Konferenzfinanzierung

Gmina Miasta Toruń / Stadtgemeinde Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ Nikolaus Kopernikus Universität

Towarzystwo Naukowe w Toruniu/ Wissenschaftlichen Gesellschaft in Toruń

Referaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki/ Die Tagungsvorträge werden simultan ins Polnische und Deutsche übersetzt.

Miejsce: Toruń
Termin:  16-17 XI 2016
Zgłoszenia: 20 X 2016
Link:https://milenium.umk.pl/pages/main_page/

 

______

Szanowni Państwo,

            Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową „Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL. Konferencja naukowa dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski” organizowaną przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 16-17 listopada 2016 roku.

            Chrzest Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Z wydarzeniem tym łączy się ściśle ostateczne ukształtowanie się polskiej państwowości, a także wkroczenie naszych przodków w obręb chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej. Tysiąc lat później, w okresie komunistycznych rządów w Polsce, narzucona siłą władza wypowiedziała wojnę chrześcijaństwu, Kościołowi i polskim tradycjom narodowym. Celem naszej konferencji jest przedstawienie różnych aspektów funkcjonowania Kościoła w Polsce w latach 1944-1990. Referaty mogą dotyczyć zarówno życia wewnętrznego Kościoła, jak również relacji państwo-Kościół, rozmaitych metod prześladowania chrześcijaństwa i jego wyznawców, struktur odpowiedzialnych za owe prześladowania, roli Kościoła we wspieraniu oporu społecznego przeciwko totalitarnej władzy.

                                                                                                                           Prof. dr. hab. Wojciech Polak

                                                                                                                              dr.hab. Arkadiusz Czwołek

                                                                                                                              dr Sylwia Galij-Skarbińska

1 kwietnia 2016 – 20 października 2016 r. rejestracja uczestników, przyjmowanie zgłoszeń i abstraktów – o przyjęciu Państwa referatu będziecie informowani w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia. O przyjęciu, poza przesłankami merytorycznymi, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia Państwa udziału w konferencji: czynnego (wystąpienia) lub biernego (uczestnictwo w konferencji za potwierdzeniem z możliwością druku referatu) czekamy do 20  października 2016r.

16-17 listopada  2016 r. konferencja

6 stycznia 2017 r. zakończenie przyjmowania referatów do druku zgodnie z podanymi wytycznymi edytorskimi

Warunkiem wydrukowania każdego artykułu jest pozytywna recenzja wydawnicza.

Miejsce: Toruń
Termin: 20-21 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link:

 

______

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Islamu Europejskiego
Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na konferencje

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
„POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO W ŚWIECIE ISLAMU”

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz Zakładu Islamu Europejskiego UW międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej sympozjum:
islamicsymposium.wordpress.com

sekretarz konferencji
Michał Dahl
islamicsymposium2@gmail.com
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej sympozjum:
islamicsymposium.wordpress.com

Opłata konferencyjna 300 zł.

Miejsce: Toruń
Termin: 24-25 XI 2016
Zgłoszenia: 31 IV 2016
Link:

______

Wydział Teologiczny oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na międzynarodową, interdyscyplinarną IV Teologiczno-Etnologiczną Konferencję Akademicką (TEKA), która odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 roku. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Człowiek – mądrość i głupota”. Zgłoszenia należy wysyłać do 31 maja na adres e-mailowy: teka@umk.pl. Kandydaci nieposiadający stopnia naukowego są zobowiązani do dołączenia krótkiej rekomendacji zawierającej opinię promotora bądź opiekuna naukowego na temat zgłaszanego wystąpienia. Do maila załączam formularz zgłoszeniowy. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.


  • RSS