konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Ukraina

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 09 VII 2017
Link: http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/xi_konkurs_imienia_jerzego_giedroycia_

 

______

Do 9 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XI konkursu im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace poświęcone historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim. Pula nagród w konkursie wynosi 3 000 euro.

Zgodnie z informacjami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie do konkursu można zgłosić pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim, obronioną na dowolnym uniwersytecie ukraińskim w roku akademickim 2016/2017.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Prace doktorskie: 

  • I nagroda – 1 000 euro,
  • II nagroda – 500 euro,
  • III nagroda – 300 euro.

Prace magisterskie:

  • I nagroda – 300 euro,
  • II nagroda – 250 euro,
  • III nagroda – 200 euro.

Prace licencjackie:

  • I nagroda – 200 euro,
  • II nagroda – 150 euro,
  • III nagroda – 100 euro.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało  w tym roku dodatkową nagrodę dla laureatów I nagrody w kategorii prac doktorskich i magisterskich –  miesięczny pobyt naukowy w Warszawie.

Miejsce: Olsztyn
Termin: 11-12 V 2017
Zgłoszenia:  16 IV 2017
Link: www.facebook.com/pufn2015     oraz https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM

 

______

III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. 25 lat «Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy» – próba bilansu (Olsztyn, 11-12.05.2017)
Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów: Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”;
współorganizatorów: Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowego Instytutu Oświaty, Kultury i Współpracy z Diasporą, Naukowo-Analitycznego Centrum Badań Politycznych „Wektor”, Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego (INP UWM w Olsztynie)
a także patronów honorowych: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwowskiej Rady Obwodowej, Podkomisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Regionalnej i Transgranicznej Współpracy między Ukrainą i Państwami UE, Przedstawicielstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w Regionie Zachodnim, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz członków komitetu naukowego i organizacyjnego,
Serdecznie zapraszam do udziału w III P-UFN. Na stronie wydarzenia znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym listy informacyjne w 3 wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski), ramowy program, a także inne interesujące materiały. Zapraszam również do odwiedzin: strony internetowej P-UFN: www.pufn.eu oraz strony P-UFN na Facebooku: www.facebook.com/pufn2015.
Link do pobrania listu informacyjnego: https://drive.google.com/…/fo…/0B9cgTEDbxURYeW04c0xJeTRyTnM…
Ramowy program III P-UFN: https://drive.google.com/…/0B9cgTEDbxURYSmVEQklOM2JsaVU/view
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/qBdA7gZ03G76PQOc2
Kontaktowy adres e-mail: pufn@pufn.eu lub k.sygidus@pufn.eu
Zapraszamy serdecznie!
Z poważaniem,
Kamil Sygidus – przewodniczący komitetu organizacyjnego P-UFN w Polsce

Miejsce: Gniewino
Termin: 23 VI  2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link:

 

______

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

            w imieniu członków Sekcji Ukrainoznawczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, chciałbym serdecznie zaprosić badaczy kultury ukraińskiej do udziału w obradach Panelu Sekcyjnego, w ramach konferencji naukowej: Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicę urodzin, towarzyszącej XCIII Walnemu Zjazdowi Delegatów PTL, który odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Gniewinie.

            Tematem obrad Panelu Sekcji Ukrainoznawczej, które odbędą się 23 czerwca, będzie: Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w ujęciu antropologicznym.

Chcielibyśmy zaprosić badaczy, reprezentujących różne dziedziny nauki, do przedstawienia w formie referatów rezultatów badań prowadzonych w społeczności Ukraińców i ukraińskojęzycznych grup regionalnych, żyjących poza ich ojczyzną ideologiczną, poza „kolebką”, poza granicami współczesnego państwa ukraińskiego. Pragnęlibyśmy, aby rozważania na temat diaspory ukraińskiej koncentrowały się wokół problematyki dziedzictwa kulturowego i tożsamości, jako filarów trwania tych wspólnot. To właśnie dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne), przekazywane kolejnym pokoleniom, ugruntowuje tożsamość (kulturową, etniczną, wyznaniową) grup żyjących nierzadko w rozproszeniu i daleko od Macierzy. Jednocześnie, dziedzictwo diaspory ukraińskiej oraz przejawy tego dziedzictwa nie są zbiorem jednakowych dla każdej społeczności lokalnej elementów, lecz raczej mozaiką różnorodnych wzorów regionalnych. Koloryt ten decyduje również o różnych odcieniach tożsamości społeczności ukraińskich żyjących w diasporze w różnych częściach Polski, Europy i świata. Mamy nadzieję, że obrady panelowe będą obfitowały również w próby refleksji nad kondycją współczesnej kultury ukraińskiej w diasporze, nad jej szansami i zagrożeniami.

            W ostatniej części panelu organizatorzy przewidują osobne tematycznie, krótkie wystąpienia, komunikaty oraz informacje o bieżących badaniach i projektach prowadzonych przez członków Sekcji i jej sympatyków.

               Zgłoszenia uczestnictwa w Panelu Sekcyjnym prosimy wysyłać na wypełnionym formularzu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PANEL SEKCJI UKRAINOZNAWCZEJ)

Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w ujęciu antropologicznym

Imię i nazwisko  
Tytuł/stopień naukowy  
Adres mailowy i telefon  
Adres pocztowy  
Tytuł wystąpienia  
STRESZCZENIE (do 1500 znaków ze spacjami)

 

do dnia 31 marca 2017 roku na adres a_stachowiak@o2.pl

Termin powiadomienia o włączeniu referatu do programu: 10 kwietnia 2017 roku.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                   Andrzej Stachowiak

                                                                       koordynator Panelu Sekcji Ukrainoznawczej

                                                                       na Konferencji w ramach XCIII WZD PTL

Miejsce: Wrocław
Termin: 19 IV 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://web.facebook.com/events/269026133553682/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1489520339017505

______

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej oraz Koło Naukowe Ukrainistów zapraszają na II międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną:
„O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”

Termin konferencji: 19 kwietnia 2017 r .
Miejsce konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
(ul. Pocztowa 9)

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów przede wszystkim studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim i zainteresowanych problematyką ukraińską, m.in.: językiem ukraińskim, literaturą, szeroko pojętą kulturą, historią, polityką, prawem oraz innymi obszarami nauk. Mile widziani są również uczestnicy z innych ośrodków naukowych polskich oraz zagranicznych. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez studentów ukrainistyki, jak i studentów innych wydziałów, którzy zajmują się tematyką ukraińską. Konferencja ma również na celu konsolidację studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących na UWr oraz ich integrację ze środowiskiem studenckim.
Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach. Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:
- Aktualne zagadnienia gramatyki ukraińskiej
- Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego
- System prawny na Ukrainie
- System i rola edukacji na Ukrainie
- Ekonomia Ukrainy
- Dzieje Ukrainy
- Kultura ukraińska wczoraj i dziś
- Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie
Językami konferencji są język polski, ukraiński, angielski.
Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie materiałów pokonferencyjnych zebranych podczas obu konferencji (2016 i 2017) w formie elektronicznej.

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (z referatem) prosimy przesyłać do 31.03.2017 na adres: oukrainieuwr@gmail.com
Temat i treść referatu winny być skonsultowane z opiekunem naukowym.
Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji również prosimy o kontakt na podany adres.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko:
2. E-mail:
3. Numer telefonu:
4. Uczelnia /Instytut/Katedra/ koło naukowe/organizacja:
5. Kierunek i rok studiów:
6. Potrzebny sprzęt techniczny:
• rzutnik multimedialny – tak/nie
• komputer – tak/nie
7. Temat referatu:
8. Abstrakt referatu (500-1000 znaków):

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 03.04.2017.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają żadnych kosztów związanych z konferencją oraz nie rezerwują noclegów, służą jednak wszelką pomocą w zakresie niezbędnych informacji.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji

Miejsce: Wrocław
Termin:27-28 IV 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,
w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku. Chcemy poddać refleksji nie tylko dorobek ukraińskiej myśli politycznej, ale także mało znany w Polsce temat ukraińskiej refleksji nad prawem. Jesteśmy pewni, że nasza konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy oraz będzie służyła wymianie poglądów, metod i osiągnięć badawczych – z zakresu prawa, historii i nauk społecznych.
Proponujemy poddać refleksji naukowej m.in. następujące obszary tematyczne:
§ Myśl polityczna ukraińskich partii politycznych w Galicji oraz Cesarstwie Rosyjskim.
§ Ukraińska myśl prawna w pierwszej połowie XX wieku: Mychajło Czubynski, Ołeksander Kiselow, Bohdan Kistjakowski, Maksym Kowalewski.
§ Poglądy ukraińskiej inteligencji podczas I wojny światowej oraz Ukraińskiej Rewolucji Narodowej (Ukraińska Republika Ludowa, Hetmanat, Zachodnioukraińska Republika Ludowa).
§ Prawnicy wobec budowy ukraińskiej państwowości podczas I wojny światowej (Fedir Taranowski, Ihor Kistjakowski).
§ Wizja Ukrainy w poglądach Wacława Lipińskiego oraz obozu Hetmańskiego.
§ Idee polityczne obozu Petlurowców.
§ Ukraiński obóz ugodowy w II Rzeczypospolitej.
§ Myśl polityczna DmytroDoncowa oraz ukraiński nacjonalizm integralny.
§ Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i jej doktryna polityczna.
§ Ukraińska myśl polityczna na Rusi Zakarpackiej.
§ Ewolucja ukraińskiej myśli politycznej podczas II Wojny Światowej.
§ Ukraiński opór wobec radzieckiego totalitaryzmu – opozycja w Związku Radzieckim.
§ Ukraińska refleksja nad prawem w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
§ Kwestia Krymu w nowoczesnej ukraińskiej myśli politycznej.
§ Ukraińska myśl polityczna po odzyskaniu niepodległości.
§ Dorobek ukraińskiej myśli prawnej po odzyskaniu niepodległości.
Wychodzimy z założenia, że interdyscyplinarny charakter naszego spotkania pozwoli na wnikliwą i wszechstronną analizę proponowanych tematów. Służyć temu ma także umiędzynarodowienie konferencji: językami obrad będą polski, ukraiński, angielski i rosyjski.
Opłata konferencja wynosi 200 zł i obejmuje koszty przerwy kawowej, bankietu, materiałów konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931 (Bank Zachodni WBK S. A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław) wpisując w tytule przelewu: konferencja-Ukraina.
Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do 28 lutego 2017 roku na adres mailowy konferencji: ukrainska.mysl.polityczna@gmail.com . Tam prosimy również kierować wszystkie pytania.
Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/…/0B2Df5loSr-0XQ2JYNDVnMWZFc…/view…
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej konferencji.
Organizatorzy
Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Partnerzy konferencji:
Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/234745720300581/

Miejsce: Warszawa
Termin:  05-07 XII 2016
Zgłoszenia: 
Link:

 

______

W dniach 5-7 grudnia w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Conceptualizations of the Holocaust in Germany, Lithuania, Poland and Ukraine since the 1990s. Historical Research and Public Debate” [Konceptualizacja Holokaustu w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie od lat 80tych. Analiza historyczno-naukowa i debaty społeczne”]

Program konferencji:

5 grudnia 2016 

17:15 – Otwarcie konferencji

17:30 -  Wprowadzenie:

Katrin Stoll (Warszawa) i Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

18:00 -  Wykład wyprowadzający:

Omer Bartov (Providence, RI): Denationalizing and Transnationalizing Holocaust Perpetrators: The View from Below

19:30 -  Kolacja

6 grudnia 2016 

I. Challenging the Germano-Centric Approach to the Holocaust. Towards a Multi-Faceted Perspective on the Holocaust 

9:00-10:30 

Moderator: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

David Silberklang (Jerozolima): In the Eyes of the Beholder: The Complexion of the Shoah in the Lublin District

Christoph Dieckmann (Frankfurt): Old Questions, Old Methods, New Sources: New Results on Lithuania under German Occupation 1941-1944

10.30-11.00 – Przerwa kawowa

11:30-14:00 

Moderator: Katrin Stoll (Warsaw)

Nicolas Berg (Lipsk): German Historians and the Conceptualizations of the Holocaust, 1945-1990

Moshe Zimmermann (Jerozlima): The Holocaust in Post-Unification German Historiography

14:00-15:30-  Lunch

II. New Approaches to the Holocaust in Poland 

15:30-17:30 

Moderator: Antony Polonsky (Waltham, Mass.)

Franziska Bruder (Berlin): Escapes from Deportation Trains: Critical Reflections on New Aspects of Jewish Resistance

Joshua Zimmerman (Nowy Jork): The AK, the Delegate’s Bureau, and the Jews: What Do the Sources Reveal?

Elżbieta Janicka (Warszawa): Bystanders or Participating Observers? The German Project and the Local Contexts in Occupied Poland

17.30-18.00 – Przerwa kawowa

III. Ukraine: Investigating and Representing the Holocaust in Ukraine 

18:00-20:00 

Moderator: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin)

Kai Struve (Halle): Anti-Jewish Violence in Western Ukraine in Summer 1941 – German and Ukrainian Perpetrators

Anatoly Podolsky (Kijów): Exploring, Teaching and Debating the Holocaust in Ukraine since the 1990s

Olga Baranova (Wiedeń): Memory of the Holocaust in Ukraine and Belarus

7 grudnia 2016 

IV. Representing and Debating the Holocaust in Poland 

9:00-11:00

Moderator: Magdalena Saryusz-Wolska (Warszawa)

Joanna Michlic (Londyn): Memory of the Holocaust at the Crossroads: Poland 2016

Hannah Wilson (Nottingham): The Re-Conceptualization of Sobibór Memorial Site

Annika Wienert (Warszawa): Holocaust-Related Art from Poland in National and Transnational Contexts

11:00-11:30 – Przerwa kawowa

V. Lithuania: Investigating the Holocaust beyond the Lithuanian Nationalist and Germano-Centric Narratives 

11:30-14:00

Moderator: Saulius Sužiedėlis (Millersville, PA)

Stanislovas Stasiulis (Vilnius): The Holocaust in Lithuanian Historiography: Myths, Problems and Future Perspectives

Milda Jakulytė-Vasil (Amsterdam/Vilnius): Atlas of the Lithuanian Holocaust

14:00-15:00 -  Lunch

15:00-16:00 

Rūta Vanagaitė (Vilnius): The Motivation [of the Shooters] to Kill; The Motivation [of Lithuanian Governments] to Conceal the Crimes

Efraim Zuroff (Jerusalem): Holocaust Distortion in Post-Communist Eastern Europe: The Example of Lithuania

16:00

Omówienie paneli and dyskusja kończąca konferencję

Omówienie: Dan Michman (Jerozolima)

Moderatorzy debaty: Grzegorz Rossoliński-Liebe (Berlin) i Katrin Stoll (Warszawa)

Miejsce: Warszawa
Termin: IV 2016
Zgłoszenia: (brak danych)
Link: https://wwsh.edu.pl/index.php/konferencje.html

_______

„Pogranicze sztuk, kultur, narodów. Polska na Ukrainie, Ukraina w Polsce”

Termin: kwiecień 2016 r.
Miejsce: sala 144 im. Adama Mickiewicza Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.
Organizator: Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Współorganizatorzy: Zespół Europeistyki Literackiej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr hab. Jerzego Snopka oraz Użhorodzki Uniwersytet Narodowy na Ukrainie.

Wykład gościnny wygłosi dr hab. Karol Karski, polski polityk, prawnik, poseł na Sejm RP V i VI kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych i poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr Agnieszka Križ, Rektor WWSH
dr hab. Piotr Rozwadowski, przedstawiciel założyciela WWSH
dr hab. Wioleta Tuszyńska-Bogucka
dr hab. Jan Doktór
dr Anna Pycka

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Edyta Jarosz-Mackiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr Jacek Bogucki, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
mgr Małgorzata Pytel

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 10 XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

„Pogranicze sztuk, kultur, narodów. Polska na Ukrainie, Ukraina w Polsce”

Termin: kwiecień 2016 r.
Miejsce: sala 144 im. Adama Mickiewicza Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.
Organizator: Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Współorganizatorzy: Zespół Europeistyki Literackiej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr hab. Jerzego Snopka oraz Użhorodzki Uniwersytet Narodowy na Ukrainie.

Wykład gościnny wygłosi dr hab. Karol Karski, polski polityk, prawnik, poseł na Sejm RP V i VI kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych i poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr Agnieszka Križ, Rektor WWSH
dr hab. Piotr Rozwadowski, przedstawiciel założyciela WWSH
dr hab. Wioleta Tuszyńska-Bogucka
dr hab. Jan Doktór
dr Anna Pycka

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Edyta Jarosz-Mackiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr Jacek Bogucki, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
mgr Małgorzata Pytel

Miejsce: Słupsk
Termin: 21-22 IV 2016
Zgłoszenia:  01 II 2016
Link: http://www.apsl.edu.pl/pliki/Homo_ludens.pdf

 

______

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku Centrum Vivarium Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity Filozofická Fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Fundacja ASS

zapraszają na konferencje

Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów

Nie istnieje i nie istniała społeczność, kultura czy cywilizacja, której członkowie nie znaliby zabaw i gier. Tytuł konferencji nawiązuje do książki holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi, który w intelektualnej podróży przez epoki wskazał na zabawę i współzawodnictwo, jako konstytutywne składniki ludzkiego działania. Zatem tematyka konferencji skupiać się będzie wokół szeroko rozumianych rozrywek i aktywności dnia codziennego i świątecznego, zwłaszcza w zakresie wszelkiego rodzaju gier i zabaw.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rozmaitych aspektów związanych z zabawami, a także ewolucji w dziedzinie gier, zabaw w krajach Europy Środkowej i jej sąsiadów począwszy od czasów starożytnych po czasy najnowsze. Bardzo ważne jest przy tym funkcjonowanie pojęć „gry, zabawy” w świadomości ludności Europy Środkowej w przekroju dziejowym. W zamyśle organizatorów konferencja tworzyłaby płaszczyznę wymiany poglądów na poszczególne zagadnienia znajdujące się w kręgu zainteresowań uczestników obrad.

Opłata: 350 zł brutto

Mail:

visegrad.group@gmail.com

 

Miejsce: Kraków
Termin:18-20 XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

Międzynarodowa konferencja naukowa

Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity

18-20.11.2015

18-19.11 – Polska Akademia Umiejętności, Duża Aula, ul. Sławkowska 17
20.11 – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala 210, ul. Gołębia 13

Program dostępny pod adresem:http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/963-konferencja-ukraina-rus-w-epoce-nowozytnej-instytucje-i-elity

Miejsce: Kraków
Termin: 23 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na wykład

- profesora Richarda Pipesa (Harvard University):
„Rosyjska opinia publiczna o obecnej sytuacji w Rosji i na Ukrainie”

Wykład odbędzie się 23 X 2014 r. o godz. 17.00 w Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, w Auli im. ks. Józefa Tischnera.


  • RSS