konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Miejsce: Warszawa
Termin: 12 I 2018
Zgłoszenia: 15 XI 2017
Link: https://www.facebook.com/events/491196624596309/?context=create&previousaction=create&ref=46&source=2&sid_create=2781344312&action_history=[%7B%22mechanism%22%3A%22bookmarks%22%2C%22surface%22%3A%22bookmarks_menu%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22dashboard_filter%5C%22%3A%5C%22upcoming%5C%22%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&__mref=mb

 

______

Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Koła Naukowe Studentów i Doktorantów UKSW ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. Od niepodległości do niepodległości 1795-1918-1989, która odbędzie się 12 stycznia 2018 r. Rozpocznie ona obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pragniemy omówić historię drogi polskiego narodu do odzyskania suwerenności, zrozumieć skomplikowane wydarzenia, będące częścią tego procesu, a także ich znaczenie i piętno, jakie odcisnęły na kolejnych pokoleniach i świadomości polskiego narodu. Chcielibyśmy również, aby zostali wspomniani wielcy „budowniczy” przyszłej niepodległości Polski, jak również zdrajcy, działający na niekorzyść wspólnego dobra. Konferencja zostanie podzielona na cztery panele: po dwa poświęcone epoce XIX i XX wieku. W każdym panelu będzie ekspert (pracownik naukowy Instytutu Nauk Historycznych UKSW) pełniący funkcję opiniodawczą. Ocena merytoryczna referatów odbywać się będzie pod koniec każdego panelu. Ekspertami będą: prof. Jan Żaryn, prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Janusz Odziemkowski i dr Adam Buława. Każdy referat powinien trwać ok. 15 minut, mieścić się w cezurach czasowych: 1795-1989 oraz dotyczyć drogi polskiego narodu do odzyskania suwerenności. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa studentów historii, ale także wszystkich zainteresowanych, niezależnie od uprawianych przez Państwa studiów. Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień do dnia 15 listopada na adres e-mail: konferencja.niepodleglosc@gmail.com . Zgłoszenia powinny zawierać: dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, kierunek, uczelnia, adres e-mail do kontaktu), afiliację, temat wystąpienia i abstrakt do 10 000 znaków (wraz ze spacjami) oraz podaną bibliografią z wykazanymi źródłami. Prosimy, aby szczególnie zwrócić uwagę na poprawność językową zgłaszanych prac. Każdy przesłany abstrakt zostanie oceniony przez członków Rady Naukowej, a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na konferencji. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane do końca listopada. Po konferencji planowane jest również wydanie monografii pokonferencyjnej w ramach czasopisma naukowego „Saeculum Christianum”. W związku z tym osoby zaproszone przez Radę Naukową do wystąpienia są zobowiązane do przesłania swoich referatów w dniu konferencji, aby kolegium redakcyjne mogło dokonać niezbędnych recenzji oraz prac wydawniczych. W ramach popularyzacji historii oraz zainteresowania studiami nad nią na konferencję zostaną zaproszeni uczniowie z klas humanistycznych dwudziestu najlepszych szkół w Warszawie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY Organizatorzy

Miejsce: Warszawa
Termin: 24-25 X 2017
Zgłoszenia: 15 VII 2017
Link:

 

______

CfP: Komizm historyczny

W dniach 24-25 października 2017 r. na UKSW w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Komizm historyczny.

Konferencja jest adresowana do badaczy różnych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także filologii obcych, kulturoznawstwa i filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • teorie komizmu, humoru, dowcipu itp. oraz ich ewolucja do 1939 roku,
  • metodologia badań nad komizmem historycznym – propozycje i wyzwania,
  • zmiany w polu semantyczno-leksykalnym komizmu i pojęć pokrewnych,
  • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok
    (do 1939 r.),
  • kontekst społeczny, polityczny i kulturowy humorystycznej komunikacji w przeszłości.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Jako język konferencyjny proponujemy język polski.

Zgłoszenia: a.krasowska@uksw.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł

Szczegóły (zaproszenie i formularz zgłoszeniowy):

http://www.ifp.uni.wroc.pl/aktualnosc/3798,komizm-historyczny-zaproszenie-na-konferencje

Miejsce: Warszawa
Termin: 30 X 2017
Zgłoszenia: 31 VIII 2017
Link: https://www.facebook.com/konserwacja.zapobiegawcza/

 

______

Zapraszamy do udziału w 7. ogólnokrajowej konferencji z cyklu Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska – w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego. Tegoroczna sesja poświęcona będzie dziedzictwu techniki i przemysłowi od pradziejów po czasy współczesne.

Organizatorem konferencji jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Proponowane zagadnienia:
- problematyka zarządzania i ochrony zabytków techniki,
- zabytki techniki w świetle badań archeologicznych,
- prezentacja zabytków techniki zaadaptowanych do celów turystycznych, mieszkaniowych i innych,
- możliwości zagospodarowania i ochrony,
- przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków techniki.

Termin nadsyłania abstraktów 31.08.2017 r.
Termin konferencji 30.10.2017 r.

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 X 2017
Zgłoszenia: 17 VII 2017
Link: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

______

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza”, która odbędzie się 13 X 2017 r.
Celem konferencji jest zainicjowanie problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie Mazowsza.
Do udziału zapraszamy archeologów, muzealników oraz konserwatorów.

Proponowane zagadnienia:

1. problematyka przechowywania zabytków archeologicznych w muzeach;
2. zabytki masowe z badań archeologicznych;
3. brak odpowiednich powierzchni magazynowych;
4. przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków archeologicznych;
5. zagadnienia prawne związane z przekazywaniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych.

Na abstrakty (do 400 słów) czekamy do 17.07 br.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Nie ma opłaty konferencyjnej.

Strona wydarzenia: http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Kontakt z organizatorami: waworli@gmail.com ; k.h.zdeb@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: Warszawa
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia:  30 III 2017
Link:

______

Szanowni Państwo,
Katedra Muzeologii Uniwersytetu Kardynała Stafana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. But w butonierce czyli kulturalnie o butach. Konferencja będzie miała miejsce w dn. 08-09.06.2017.
Chcąc przyjrzeć się tematyce obuwia w ujęciu interdyscyplinarnym, zapraszmy do udziału kostiumologów, historyków sztuki oraz kultury materialnej, literaturoznawców, etnografów, socjologów, psychologów, kulturoznawców, archeologów oraz specjalistów w innych dziedzinach, którym tematyka konferencji
pozwoli na podzielenie się wynikami badań.
Proponowane ujęcia tematu:
• Buty jako dzieło sztuki. Rozwój stylistyczny obuwia na przestrzeni dziejów.
• Słynni projektanci butów i ich wpływ na kształtowanie się mody
• Obuwie w sztukach wizualnych (malarstwo, rzeźba, collage, fotografia, film)
• Buty jako identyfikacja kulturowo-geograficzna
• Obuwnicza historia sztuki – inspiracje sztuką dawną we współczesnym obuwiu
• Buty jako symbol siły i wyzwolenia, ale również seksualizacji i fetyszyzacji kobiet
• Buty jako status symbol. Obuwie jak element przynależności do grupy społecznej.
• „Rzucanie butem” czyli gesty, symbole i zwyczaje związane z obuwiem
• Buty w literaturze i pop-kulturze
• Buty jako wzór przemysłowy – nielegalne kopiowanie modeli projektantów
Prosimy o przesyłanie abstraktów (do 250 słów wraz z notką o autorze) do dn. 30.03.2017. Przewidziano
opłatę w wysokości 100 PLN na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej. Abstrakty oraz wszelkie
pytania prosimy kierować do dr Anny Wiśnickiej – email: a.wisnicka@uksw.edu.pl.

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 IV 2017
Zgłoszenia:12 III 2017
Link:

 

______

CfP: Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze pt. Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata. Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca 2017 r.

Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Religioznawczym „Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Na całym świecie występowały i występują kulty solarne i lunarne. Słońcu i księżycowi nadawano różne znaczenia. Bywały utożsamiane z bóstwami. Analizując różne religie i kulty natrafiamy także na solarnych i lunarnych herosów, obydwu ciałom niebieskim przypisywano właściwości magiczne, bywały symbolami nieśmiertelności. Często uważano, że słońce wszystko widzi, np. dla Pigmejów jest okiem najwyższego boga. Księżyc zaś był uważany za przewodnika zmarłych, czasem przedstawiany w postaci pająka, rytuały i czynności dnia codziennego ustalane były w zależności od jego faz. Słońce wiąże się często z energią męską, aktywnością, natomiast księżyc z energią żeńską i pasywnością. Twierdzi się również, że hierogamia (zaślubiny nieba i ziemi) mogła być odnoszona także do związku słońca i księżyca. Tematyka kultów solarnych i lunarnych jest niezwykle bogata, zapraszamy do udziału w konferencji.

Ewentualne panele zostaną ustalone po zapoznaniu się ze zgłoszeniami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 12 marca 2017 roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: sympozjum.religioznawcze@wp.pl .

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

- imię i nazwisko, stopień naukowy,

- reprezentowana instytucja,

- tytuł referatu,

- telefon, e-mail,

- abstrakt (do 1000 znaków).

Miejsce: Warszawa
Termin: 28 III 2017
Zgłoszenia: 05 II 2017
Link: https://www.facebook.com/konferencja.zabytki/posts/1753798368269217

______

Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska „Hereditas” UKSW serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Czy polskie zabytki muszą umierać?, która odbędzie się 28 marca 2017 roku. Nabór abstraktów potrwa do 5.02.2017. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

https://www.facebook.com/konferencja.zabytki/posts/1753798368269217

Miejsce: Warszawa
Termin: 8-9 XII 2016
Zgłoszenia: 10 X 2016
Link: https://www.facebook.com/events/205854743142775/

 

______

CfP: Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae. Granice i graniczność w kulturze antycznej i jej recepcji

Do 10 października 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję studencko-doktorancką – Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae. Granice i graniczność w kulturze antycznej i jej recepcji, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie na ul. Dewajtis 5, 01-815.

Miejsce: Warszawa
Termin: 25 X 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2016
Link:

______

Nastąpiła zmiana terminu koferencji

Medal i moneta, jako ważne źródło informacji o przeszłości i świadectwo przemian w ikonografii. Współczesny stan badań

pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie (bud. 21).

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/04/22/medal-i-moneta-jako-wazne-zrodlo-informacji-o-przeszlosci-i-swiadectwo-przemian-w-ikonografii-wspolczesny-stan-badan/

Miejsce: Warszawa
Termin: 25 X 2016
Zgłoszenia: 30  IX 2016
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji

pt. Medal i moneta, jako ważne źródło informacji o przeszłości i świadectwo przemian w ikonografii. Współczesny stan badań

pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie (bud. 21).

Organizatorzy mają nadzieje, iż wspomniane wydarzenie stanie się doskonałą okazją do spotkania i merytorycznej dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęciem numizmatyki z udziałem specjalistów i pasjonatów. Propozycje referatów (wystąpienia 20-minutowe) prosimy przesyłać do dnia 30 września 2016 roku na adres janrokita1@gmail.com. W treści zgłoszenia prócz podania tytułu referatu wymagany jest również abstrakt (do 2500 słów), afiliacja prelegenta, a także dane kontaktowe (telefon i mail). Opłata za udział w konferencji wynosi 35 złotych. W sytuacji gdyby liczba propozycji referatów przekroczyła planowany limit zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania selekcji.

 


  • RSS