konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Łódzki

Miejsce: Łódź
Termin: 27 V 2017
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/CLL-XIII.pdf
______

Dnia 27 maja 2017 r. w Łodzi odbędzie się Concilium Latinum Lodziense XIII organizowane przez Katedrę Filologii Klasycznej UŁ i Studium Języków Obcych UŁ. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmi: Rara, mira, inaudita, id est omnia naturae operisve humani praeter modum et regulam prodeuntia.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/CLL-XIII.pdf

Miejsce:Łódź
Termin: 25 V 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link:  http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/2017-invitatio.pdf

 

______

CfP: Concilium Latinum Lodziense XIII

Dnia 27 maja 2017 r. w Łodzi odbędzie się Concilium Latinum Lodziense XIII pod hasłem Rara, mira, inaudita, id est omnia naturae operisve humani praeter modum et regulam prodeuntia. Tematy krótkich wystąpień (10 min.) można zgłaszać do 1 maja 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/02/2017-invitatio.pdf

Miejsce: Łódź
Termin: 06-08 X 2017
Zgłoszenia: 15 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1644643438879936/

 

______

Celem II Konferencji Interdyscyplinarnego Seminarium Gender „Kobiety wobec opresji i dominacji. Perspektywa feministyczna” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemem współczesnego kwestionowania praw kobiet i zróżnicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Konferencja ma także służyć dzieleniu się aktualnym doświadczeniem dominacji i opresji w sferze publicznej, z jakim konfrontowane są kobiety.

The aim of the II Conference of Interdisciplinary Gender Seminar “Women Against Oppression and Domination. Feminist Perspective” is to create a space for discussion of the contemporary challenges of women’s rights and various discriminatory practices. The Conference will also offer an opportunity for sharing the current women’s experiences of domination and oppression in the public sphere.

Violence against women was, and still is, institutionalized in many aspects: cultural, social, economic, political and ethical. Social relations based on inequalities – the breeding ground for violence, both symbolic and physical – are not always evaluated as conclusively negative. The roots of dominance have been clearly defined as resulting from inequality, however, different groups can still be exposed to different forms of oppression based on gender, age, economic status and social or cultural capital.

We are now facing the worldwide radicalization of socio-political life, together with the increasing power of nationalistic parties and political groups spreading out xenophobia, racism, islamophobia, sexism and violence. It necessarily arouses serious concerns. We are interested in the current processes, phenomena and issues such as: Why it is today so easy to instrumentalize violence against women? Has this process already become a tool for political influence? Why has the questioning of women’s rights become so attractive as a political offer (this problem is also visible from the perspective of other disadvantaged groups)? How have the forms and strategies to fight for women’s rights changed over time? Can the previous experience of feminist movements become an inspiration for today’s tactics of resistance? How can we explain the current situation with the use of tools already developed by the feminist theorists? How can we talk about dominance and oppression using various feminist discourses, originated in different worldviews and philosophical assumptions?

We propose the interdisciplinary, intersectional approach and invite researchers and activists who will submit papers relevant to issues such as:

- areas and forms of domination and oppression that affect women in different cultures, societies and groups, cultural and social variants of the violence, and the proposed solutions;
- policies affecting the freedoms and rights of women;
- anti-equality occurrences and social movements;
- recognition and interpretation of the category of dominance and oppression through various social and political discourses;
- women’s experiences associated with the practices directed toward limiting their freedom to choose own ways of life, civil rights, physical integrity, freedom to express opinions, sense of independence, and representations of these experiences;
- women’s movements and strategies of resistance;
- artistic activities as a space of resistance, art as a tool for social change;
- oppression experienced indirectly from the position of witnesses, as well as experiences of people who accept some forms of such practices;
- methodological, ethical and practical issues (assistance programs, educational projects, workshops, trainings, etc.) connected to reflection on oppression and domination, and forms of combating them.

The list of issues is not exhaustive. Organizers invite you to submit other proposals related to the topic of the Conference.

Organizational information:
Place: Faculty of Philology, University of Lodz, ul. Pomorska 171/173, Lodz, Poland
Language of the Conference: English and Polish
Conference fee: 80 EUR or 350 PLN – academics, 45 EUR or 200 PLN – doctoral students and activists (the account number will be send to participants selected for the Conference).

Timetable:
15.04.2017 – deadline for abstract submission (please, use the submission form available at: http://feministperspective.pl/form/).
31.05.2017 – notification of acceptance
10.07.2017 – deadline for payment of the conference fee
30.08.2017 – announcement of the program

Attention:
The organizers do not provide accommodation and meals beside indicated in the program. Conference Committee reserves the right to select proposals.

Conference Committee:
Inga Kuźma (Institute of Ethnology and Cultural Anthropology UL, Conference Manager), Edyta Pietrzak (Faculty of Organization and Management TUL, Conference Manager), Dagmara Rode (Institute of Contemporary Culture UL, Conference Secretary), Izabela Desperak (Chair of Sociology of Politics and Morality UL), Ewa Hyży (independent researcher), Aleksandra Kanclerz (independent researcher), Anna Kronenberg (independent researcher), Monika Talarczyk-Gubała (University of Humanities and Economics in Lodz), Marta Woźniak-Bobińska (Faculty of International and Political Studies UL), Grażyna Zygadło (Faculty of International and Political Studies UL).

Contact:
conference@feministperspective.pl

Conference website: http://feministperspective.pl/

——————————————————————————————

Celem II Konferencji Interdyscyplinarnego Seminarium Gender „Kobiety wobec opresji i dominacji. Perspektywa feministyczna” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemem współczesnego kwestionowania praw kobiet i zróżnicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Konferencja ma także służyć dzieleniu się aktualnym doświadczeniem dominacji i opresji w sferze publicznej, z jakim konfrontowane są kobiety.

Przemoc wobec kobiet była i jest instytucjonalizowana w każdym aspekcie: kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym, etycznym. Stosunki społeczne oparte na nierównościach – źródło przemocy zarówno symbolicznej, jak fizycznej – nie są oceniane jednoznacznie negatywnie. Mimo jasnego wskazania na zakorzenienie dominacji w nierówności, różne grupy nadal mogą się spotkać z odmiennymi formami opresji w zależności od płci, wieku, statusu ekonomicznego i społecznego, czy kapitału kulturowego.

Wzbierająca globalnie fala radykalizacji życia społeczno-politycznego, która objawia się w popularności nacjonalistycznych ruchów i partii politycznych szerzących ksenofobię, rasizm, islamofobię i nietolerancję wobec Innego, budzi poważne zaniepokojenie. Interesują nas bieżące procesy, zjawiska i problemy, takie jak: Dlaczego tak łatwo jest dziś instrumentalizować przemoc wobec kobiet? Czy proces ten stał się już narzędziem wpływu politycznego? Dlaczego kwestionowanie praw kobiet stało się atrakcyjne jako polityczna oferta (problem ten widoczny jest także z perspektywy innych grup defaworyzowanych)? Jak zmieniły się formy i strategie walki o prawa kobiet? Czy inspiracją dla dzisiejszych taktyk oporu mogą stać się dotychczasowe doświadczenia ruchów feministycznych? Czy i jak możemy obecną sytuację wyjaśniać z użyciem narzędzi już wypracowanych przez feministyczne teoretyczki? Jak można mówić o dominacji i opresji, posługując się różnymi dyskursami feministycznymi, wyrastającymi ze zróżnicowanych światopoglądów i założeń filozoficznych?

Proponujemy spotkanie naukowe o charakterze interdyscyplinarnym i intersekcjonalnym. Do udziału zapraszamy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów, które i którzy podczas konferencji przedstawią referaty związane z zagadnieniami takimi jak:

- obszary oraz formy dominacji i opresji dotykające kobiety w różnych kulturach, społeczeństwach i grupach, kulturowe i społeczne warianty przemocy symbolicznej oraz proponowane rozwiązania;
- polityki godzące w wolności i prawa kobiet;
- antyrównościowe zjawiska, procesy i ruchy społeczne;
- ujęcia i interpretacje kategorii dominacji i opresji w ramach różnorodnych dyskursów społecznych i politycznych;
- doświadczenia kobiet związane z praktykami wymierzonymi w ich swobody obyczajowe, prawa, nietykalność cielesną, wolność poglądów i swobodę wyrażania własnej opinii, poczucie niezależności w szerokim sensie, oraz reprezentacje tych doświadczeń;
- ruchy kobiece i strategie oporu;
- działania artystyczne jako przestrzeń oporu, sztuka jako narzędzie walki o zmiany społeczne;
- opresja, jakiej nie tylko kobiety doświadczają bezpośrednio, ale pośrednio – z pozycji świadków, jak również osób, które akceptują tego rodzaju praktyki;
- kwestie metodologiczne, etyczne oraz praktyczne (programy pomocowe, edukacyjne, warsztatowe, szkoleniowe itp.) związane z refleksją nad opresją i dominacją oraz przeciwdziałaniem im.

Powyższa lista zagadnień nie jest wyczerpująca, organizatorki zachęcają do przesyłania innych propozycji mieszczących się w problematyce konferencji.

Informacje organizacyjne:
Miejsce Konferencji: Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Łódź
Język Konferencji: polski i angielski
Opłata konferencyjna: 350 PLN lub 80 EUR – pracownice_y naukowe_i, 200 PLN lub 45 EUR – doktorantki_ci oraz aktywistki_ści (numer konta podamy osobom, których referaty zostaną przyjęte na konferencję).

Harmonogram:
15.04.2017 – termin nadsyłania zgłoszeń (prosimy użyć formularza dostępnego pod adresem: http://feministperspective.pl/form/)
31.05.2017 – rozesłanie komunikatów o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia
10.07.2017 – termin wpłat konferencyjnych
30.08.2017 – ogłoszenie programu konferencji

Uwaga:
Organizatorki nie zapewniają zakwaterowania, a jedynie posiłki wskazane w programie. Komitet naukowo-organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Komitet naukowo-organizacyjny Konferencji tworzą:
Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, kierowniczka konferencji), Edyta Pietrzak (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, kierowniczka konferencji), Dagmara Rode (Instytut Kultury Współczesnej UŁ, sekretarka konferencji), Izabela Desperak (Katedra Socjologii i Polityki Moralności UŁ), Ewa Hyży (badaczka niezależna), Aleksandra Kanclerz (badaczka niezależna), Anna Kronenberg (badaczka niezależna), Monika Talarczyk-Gubała (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), Marta Woźniak-Bobińska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), Grażyna Zygadło (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ).

Kontakt:
conference@feministperspective.pl

Strona konferencji: http://feministperspective.pl/

Miejsce: Łódź
Termin: 20 IV  2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/414868215528924/

 

______

Obywatel a aparat państwa

Szanowni Państwo,
informujemy, że zdecydowaliśmy się przedłużyć termin na wysyłanie abstraktów do piątku (31.03) do północy.
Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

https://www.facebook.com/events/414868215528924/

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Ambasadorzy RPO, działający na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Obywatel a aparat państwa. Gwarancje konstytucyjne w 20. rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej”.

Organizatorzy pragną uczynić przedmiotem Państwa uwagi zagadnienia związane z relacją obywatel a organy władzy publicznej na gruncie różnych dziedzin prawa, w szczególności z konstytucyjnym statusem człowieka i obywatela, zakresem przysługujących mu praw i wolności, możliwością ich ograniczania, a także środkami ochrony.

Konferencja odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Adminstracji UŁ. Stanowić ona będzie okazję do podjęcia dyskusji nad konstytucyjnymi gwarancjami ochrony praw człowieka oraz praktyczną możliwością ich egzekwowania z perspektywy dwudziestolecia obowiązywania ustawy zasadniczej.

Wszystkich studentów oraz doktorantów, zainteresowanych wygłoszeniem referatu na konferencji, zachęcamy do nadsyłania abstraktów. Teksty, o objętości strony A4, prosimy nadsyłać na adres mejlowy obywatelaaparat@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się na stronie wydarzenia wkrótce.

Wszelkie informacje, w szczególności te dotyczące ewentualnej opłaty konferencyjnej przekażemy Państwu już po wyłonieniu Prelegentów.

Przewidujemy certyfikaty za uczestnictwo bierne.

Szczegóły poznają Państwo wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Łódź
Termin: 11-12 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej ,,Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości”.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku w Łodzi.
Szczegóły  www.trudne-dziedzictwo.mozello.com
zgłoszenia: trudnedziedzictwo@gmail.com

W tematyce m.in.:
Dziedzictwo bez dziedziców? Obiekty zapomniane, pomijane, dewastowane;
Dziedzictwo pamięci. To, co „znika”, gdy milkną opowieści;
Dziedzictwo związane z wydarzeniami trudnymi, traumatycznymi. Jak prowadzić badania?;
Inscenizacje przeszłości. Praca ze źródłem – kultura materialna, pamięć i doświadczenie świadków.

Miejsce: Łódź
Termin: 06-08 IV 2017
Zgłoszenia: 05 III 2017
Link:

 

 

______

X Łódzka Wiosna Młodych Historyków

interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka
(Łódź, 6-8 kwietnia 2017 roku)

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ ma zaszczyt zaprosić  studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do udziału w konferencji – X Łódzka Wiosna Młodych Historyków (interdyscyplinarna konferencja międzynarodowa). 

 

Jest to już dziesiąte spotkanie w ramach Łódzkiej Wiosny. Z okazji jubileuszu chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w obradach w  ramach czterech paneli. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas różnorodność tematyczna, stanie się inspiracją do licznych debat i dyskusji.

 

Panel I: Krwawa i bezkrwawa, obraz rewolucji na przestrzeni dziejów.

Przedstawiamy panel poświęcony tematyce szeroko pojętych rewolucji. W jego ramach omawiane zostaną nie tylko akty o charakterze militarnym, lecz także przełomowe zdarzenia z zakresu polityki, kultury, obyczajowości czy gospodarki. Chcielibyśmy  zachęcić do spojrzenia na rewolucję nie tylko oczami historyka, ale również przez pryzmat literatury, filozofii, filmu czy sztuki.

 

 

Panel II: Zderzenie dwóch światów, czyli o stosunkach międzykulturowych.

Zetknięcie różnych kultur od zawsze wywoływało silne emocje. Strach i ciekawość, nieufność i fascynacja  niosły rozmaite skutki. Od podboju i kolonizacji, przez wojny i konflikty aż po wieloletnią przyjaźń i owocną współpracę. Celem panelu jest wywołanie dyskusji nad różnorodnymi aspektami tych relacji.

 

Panel III: Cudze chwalicie, swego nie znacie – historia regionalna.

Zafascynowani odległymi krajami często zapominamy o tym co nas otacza. A jednak mała ojczyzna, jej historia i kultura są częścią nas samych. Panel ten ma na celu wyeksponowanie tematyki regionalnej. W jego ramach chcielibyśmy zaprezentować wydarzenia, sylwetki słynnych ludzi, a także znane oraz zapomniane epizody związane z poszczególnymi regionami Polski.

 

 

Panel IV: Biorąc nogi za pas, motyw ucieczki na przestrzeni dziejów.

Mówią, że strach dodaje skrzydeł. Jednak czy jest on jedynym powodem  dla którego ludzie decydują się na ucieczkę? W tym panelu zapraszamy do dyskusji nad motywami a także rodzajami ucieczki na przestrzeni dziejów oraz w  literaturze, sztuce i filmie. Chcielibyśmy by nie zabrakło również refleksji o aspekcie prawnym, filozoficznym i psychologicznym.

 

Obrady toczyć się będą w dniach 6-8.04.2017 w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 27 a. w Łodzi.

 

 

Termin zgłaszania referatów:   Zgłoszenia przyjmujemy do 5 marca 2017 r.  

 

 Formularz zgłoszeniowy znajdziecie  Państwo pod adresem:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaGWjd9jyR6skf7Gt1WzrkYYfg2FJd_Bu0VAGxqnYJUpeAhw/viewform

 

 Czas wygłoszenia referatu wynosi 20 minut. Przyjmujemy referaty w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim, słowackim, hiszpańskim, węgierskim, ukraińskim.

 

 Opłata konferencyjna  wynosi 70 zł. i obejmuje materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad w dniu wystąpienia i udział w imprezie integracyjnej

 

Istnieje możliwość publikacji artykułu opartego na referacie w kolejnym tomie serii wydawniczej ”Vade Nobiscum„, który ukarze się drukiem przed końcem roku akademickiego.

 

Wszelkie istotne informacje będziemy umieszczać na facebookowym profilu wydarzenia: www.facebook.com/lodzkawiosna. Zapraszamy też do śledzenia strony naszego koła naukowego: sknh.uni.lodz.pl

Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowejlodzkawiosna@gmail.com.

 

Komitet Organizacyjny

 

 

 

 

Miejsce: Łódź
Termin:22-24 V 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link:

 

______

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze, planowanej na 22, 23 i 24 maja 2017 roku w Łodzi, serdecznie zapraszamy do udziału w obradach – zarówno prelegentów, którzy chcieliby przedstawić referat na temat związany z profilem konferencji (szczegóły w załączonym liście intencyjnym), jak i słuchaczy.

Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Wybrane artykuły ukażą się w międzynarodowym wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym „The Problems of Literary Genres”/”Zagadnienia Rodzajów Literackich”.

Organizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ
Katedra Teorii Literatury UŁ
Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny)
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
PAN Oddział w Łodzi

Kontakt: centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ Z TEMATAMI WYSTĄPIEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 STYCZNIA 2017 R.

Wysokość opłaty konferencyjnej: 200 zł (dla studentów i doktorantów), 350 zł (dla pracowników).

Miejsce: Łódź
Termin: 27-28 IV 2017
Zgłoszenia:31 I 2017
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/konferencja-kfk-i-kfh-u%C5%81-zaproszenie.pdf 

______

CfP: Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

Do 31 stycznia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konferencję Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność, która odbędzie się w Łodzi w dniach 27–28 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/konferencja-kfk-i-kfh-u%C5%81-zaproszenie.pdf

 Miejsce: Łódź
Termin:11-12 V 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

______

Katedra Filologii Angielskiej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Death and the Maiden: Representations of Women and Death in Literature and Culture”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 201 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres deathandthemaiden2017@gmail.com
do 15 stycznia 2017 r.

https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

Miejsce: Łódź
Termin:  25-26 XI 2016
Zgłoszenia: 23 X 2016
Link:https://www.facebook.com/events/531886580353475/

 

______

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową „Hulaj dusza, piekła nie ma. Napitki i inne używki na przestrzeni wieków ”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2016 roku i będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy naukowców z całego świata do podzielenia się wynikami nadań naukowych z zakresu kulturowego, historycznego, medycznego, społecznego oraz innych sposobów postrzegania i ujmowania problematyki napitków i innych używek na przestrzeni wieków.

Prosimy Państwa o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym preferowanego przez Państwa panelu. Zależy nam na ułożeniu planu konferencji w taki sposób, aby poszczególne referaty zbliżone tematycznie znalazły się w jednym panelu.

Obrady będą odbywały się w ramach następujących paneli tematycznych:
1) Napitki i używki na co dzień i od święta:
Panel będzie obejmował następującą tematykę:
- kulturowy kontekst korzystania z używek związany z codziennością i celebrowaniem dni świątecznych
-używki i napitki w malarstwie, muzyce oraz innych dziedzinach sztuki
-kontekst etnologiczny
2) Używki – stereotypy, prawdy, mity i półprawdy
W ramach panelu planujemy poruszyć kwestie związane ze stereotypowym postrzeganiem używek. Dotyczy to zarówno przypisywanych im właściwości i działania, kontekstu magicznego, postrzegania związku używek z konkretnymi grupami społecznymi.
3) Naukowe konteksty wykorzystania używek
W ramach tego panelu planujemy poruszenie tematyki wiążącej się wykorzystaniem używek w medycynie, naukach ścisłych i naukach społecznych. Zapraszamy do udziału zarówno przedstawicieli nauk ścisłych jak i humanistów do dyskusji na temat nauka a używki.

Organizatorzy są otwarci są na propozycje tematyki niemieszczące się w wyżej wyznaczonych ramach, jeśli będzie ona związana z problematyką konferencji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 23 października 2016 roku (do godziny 23:59)
Prosimy kierować zgłoszenia na adres e-mail: drugsinhistory@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy i zaproszenie można pobrać pod adresem:

http://chomikuj.pl/drugsinhistory

Pozdrawiamy!
Komitet Organizacyjny


  • RSS