konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Uniwersytet Wrocławski

Miejsce: Szczecin
Termin: 07-08 XII 2017
Zgłoszenia: 15 X 2017
Link: https://dyskursmedyczny2017.jimdo.com/

 

______

Stale rosnąca i rozwijająca się wiedza medyczna i jej coraz bardziej powszechna dostępność wraz z rozwojem różnych technologii i społecznym naciskiem na dbanie o zdrowie i wygląd powodują, że zdrowie jako wartość ponadczasowa i fenomen ponadkulturowy stanowią interesująca perspektywę badawczą. Nie tylko dla nauk medycznych lub historycznych, ale także dla językoznawstwa.

Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, które pragniemy uczynić przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem typologii tekstów w dyskursie medycznym, językowo-kulturowej wizji lekarza itd.

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy z zakresu nauk filologicznych, pedagogicznych, historycznych oraz medycznych. Wyniki badań prezentowane podczas interdyscyplinarnej konferencji przyczynią się nie tylko do pogłębienia stanu wiedzy w wąskim zakresie tematycznym i rzeczowym, ale również w odniesieniu do badania procesów medykalizacji życia codziennego. Badania mogą zostać wykorzystane także przez podmioty medyczne do lepszego dostosowania swojej działalności do rzeczywistości społecznej osób, które korzystają z szeroko rozumianego specjalistycznego poradnictwa medycznego.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:

·         ewolucja dyskursu  (para)medycznego

·         językowo-kulturowa wizja (obraz) zdrowia i choroby

·         typologia tekstów w dyskursie medycznym

·         metafory w dyskursie medycznym

·         narracyjny charakter dyskursu medycznego

·         praktyczne zastosowane badań nad specjalistycznym dyskursem medycznym

·         determinanty gatunkowe i stylistyczne w testach medycznych

·         zdrowie i choroba w spetryfikowanych konstrukcjach leksykalnych

·         konteksty kulturowe poradnictwa medycznego

·         poradnictwo medyczne w mediach (telewizja, Internet, prasa)

·         społeczne i obyczajowe uwarunkowania dyskursu (para)medycznego

·         dyskurs dotyczący zdrowia jako obraz literacki

·         kalendarze jako źródło wiedzy paramedycznej

·         obecność pacjenta w tekście medycznym

·         porady zdrowotne w kalendarzach

·         przewodniki umierania w różnych religiach i kulturach

Komitet naukowy:

 

·         Prof. dr hab. Janina Labocha, Wydział Polonistyki UJ

·         Prof. dr hab. Maria Wojtak, Instytut Filologii Polskiej UMCS

·         Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Instytut Filologii Polskiej UWr

·         Prof. dr hab. Ewa Malinowska, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO

·         Prof.  dr hab. Alicja Kargul, Dolnośląska Szkoła Syższa, Wrocław

·         Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, Zakład Humanistycznych

Nauk Wydziału Farmaceutycznego WUM

·         Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr , Instytut Filologii Polskiej UWr

·        Dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, Instytut Filologii Polskiej UWr

·         Dr hab. Igor Borkowski, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

·         Dr hab. Jerzy Biniewicz, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

·         Dr hab. Edyta Zierkiewicz, Prof. UWr, Instytut Pedagogiki UWr

·         Dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

 

Komitet organizacyjny:   

·         Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr – Przewodniczący komitetu organizacyjnego, tel. 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarki@uwr.edu.pl                              

·         mgr Adam  Dombrowski – sekretarz konferencji, tel. 662 320 029,       e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl

·         mgr Tomasz Piasecki, UWr

·         mgr Dorota Burczyc, UWr

·         mgr Anna Śliwicka, UWr

·         mgr Kathryn Northeast, UWr

·         mgr Natalia Dobrzeniecka, UWr

 

Czas wystąpienia: 15 minut.

Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Język konferencji: polski, angielski

Zgłoszenia wg załączonego formularza prosimy przesyłać do na adres dyskursmedyczny2017@gmail.com do 15.10.2017r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty materiałów konferencyjnych, cateringu, obiadu oraz uroczystej kolacji): 350 zł (dla doktorantów – 200 zł). Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania uczestników.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w postaci książkowej monografii.

Strona internetowa: www.dyskursmedyczny2017.jimdo.com

Terminarz:

1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – do 15 października 2017 r.

2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – do 31 października 2017 r.

3. Rozesłanie programu konferencji – do 15 listopada 2017 r.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Zgłoszenia  (na załączonym formularzu)  prosimy kierować na adres e-mail konferencji.

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-10 VI 2017
Zgłoszenia:
Link: https://miastowprocesieprzemian.wordpress.com/program/

 

______

Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po współczesność, która odbędzie się w Instytucie Historycznym i Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Centrum Historii Zajezdnia w dniach 8-10 czerwca 2017 roku. Intencją organizatorów będzie zwrócenie uwagi na zachowania mieszkańców wobec zmian  zachodzących w przestrzeni miejskiej, którą charakteryzował brak stałości głównie ze względu na postępującą od czasów nowożytnych urbanizację i globalizację.

Zapraszamy do zapoznania się z programem znajdującym się na stronie internetowej: https://miastowprocesieprzemian.wordpress.com/program/

Miejsce: Wrocław
Termin: 30 XI- 01 XII 2017
Zgłoszenia: 30 VIII 2017
Link:  
https://nieszablonowerolespoleczne.wordpress.com/

 

 

______

Międzynarodowa konferencja naukowa Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 30 listopada-1 grudnia br. Celem organizatorów jest wykorzystanie narzędzi, jakie daje kategoria płci kulturowej w badaniach humanistycznych i społecznych. Chcielibyśmy jednak przełamać  współczesne tendencje do rozdzielania studiów odnoszących się do losów kobiet bądź mężczyzn. Mamy nadzieję, że w czasie planowanego spotkania uda się uchwycić mechanizmy towarzyszące podejmowaniu zadań sprzecznych z przyjętymi powszechnie kryteriami społecznymi z perspektywy zarówno „kobiecej”, jak i „męskiej”. Wprawdzie częściej to kobiety musiały borykać się z granicami wyznaczonymi przez społeczeństwo, jednak refleksję nad doświadczeniami mężczyzn, którzy stawali przed tego typu wyzwaniem, uważamy za równie potrzebną.

Zachęcamy doświadczonych pracowników naukowych, młodych badaczy oraz doktorantów do nadsyłania propozycji wystąpień poruszających następujące aspekty:

A) METODY-STAN BADAŃ-PERSPEKTYWY:

- metodologia gender studies,

- trudności i przeszkody w badaniach ról społecznych,

- dotychczasowy dorobek w zakresie badań nad rolami społecznymi,

- nowe tematy i perspektywy badawcze;

B) DZIAŁANIA I MOTYWACJE:

- nieszablonowe działania przedsiębrane przez kobiety/mężczyzn,

- okoliczności skłaniające/zmuszające do podejmowania się zadań nietypowych, tradycyjnie przypisywanych płci przeciwnej,

- motywacje do aktywności na przekór utartym schematom,

- sposoby/strategie działania,

- czynniki decydujące o sukcesach/porażkach;

C) KONSEKWENCJE:

- zachowania i emocje osób podejmujących aktywności kojarzone jako charakterystyczne dla płci przeciwnej,

- „import” zachowań wynikających z tradycyjnych zadań w rodzinie i społeczeństwie do „nowych” ról,

- przejmowanie wzorców zachowań charakterystycznych dla płci przeciwnej,

- reakcje osób wykonujących typowe dla ich płci zadania wobec tych kobiet/mężczyzn, którzy podejmowali się działalności wbrew konwencjom,

- mechanizmy  odnoszące się do przekraczania „barier” na tle porównawczym (w różnych państwach i kulturach);

D) PRZEKONANIA I WYOBRAŻENIA:

- podział na role „kobiece” i „męskie” oraz zmiany zachodzące w zakresach ich postrzegania,

- społeczny odbiór przypadków odbiegających od przyjętych konwencji; następstwa  postępującej emancypacji kobiet,

- charakterystyka grup i jednostek usiłujących zwalczać stereotypowe myślenie o rolach kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, ich strategie, motywacje oraz rezultaty działań,

- kto, w jakich celach, jakimi sposobami i z jakimi skutkami próbował utrzymać status quo  w podziale na role „męskie” i „kobiece”.

Pragniemy, aby wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr

mgr Dorota Wiśniewska

mgr Magdalena Gibiec

Języki konferencji: polski, angielski

Abstrakty (w języku polskim lub angielskim w zależności od tego, w którym z języków chcieliby Państwo wystąpić) prosimy dostarczyć do 30 VIII 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy6Z3Ny5jBuVLrMXbAEcfGvfZ2TahgmobFTjM-DFETW5a8BQ/viewform?usp=sf_link

Informację o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia otrzymają Państwo do 30 IX br.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem, jakkolwiek nie przewidują opłaty konferencyjnej oraz zapewniają materiały konferencyjne, posiłki (obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji), dwa noclegi oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii (termin nadsyłania artykułów: 28 II 2018 r.)

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

conferences.uwr@gmail.com

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 12-13 X 2017
Zgłoszenia: 01 V 2017
Link:  https://granicedyskursu.wordpress.com/call-for-papers/

 

______

Historia nie należy do nas. W polskich dziejach jest tyleż ciągłości, co zerwań, a rok 1989 wyznacza punkt przełomu, z którego wyrasta nowa wielka i mała tradycja, nowy porządek instytucjonalny i mentalny, wreszcie nowe ramy interpretacyjne, w których przychodzi nam myśleć i żyć. Koszt zmiany tych „ustawień” rośnie z czasem i blokuje alternatywne wizje historii i przyszłości Polski.

Cezura roku 1989, w podejściu politologicznym często stosowana jako data „zerowa” demokratyzacji w Polsce, jest w analizie polityki i polityczności III RP na pewno potrzebna, chociaż też i ograniczająca. Na rok ten należy bowiem spojrzeć w perspektywie szerszej, globalnej transformacji polityczno-ekonomicznej, także w obrębie hegemonicznego dyskursu. Lata 80. i 90. to dynamiczny rozwój neoliberalnego kapitalizmu, odbywający się w duchu modernizmu, scjentyzmu i instytucjonalizmu. Jednocześnie nastąpiła także – szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej – marginalizacja teorii i paradygmatów wobec niego krytycznych.

Proponujemy zastanowienie nad potencjałem prze-pisania (re-interpretacji) polskiej historii po 1989 roku z perspektywy trzech wielkich perspektyw krytycznych, które zostały z różnych względów w rozważaniach o Polsce po 1989 roku zmarginalizowane lub całkowicie pominięte – postkolonializmu, postmodernizmu i postmarksizmu. To, co łączy te trzy perspektywy to niezgoda na kontynuację racjonalnego, kartezjańskiego, oświeceniowego rozumienia polityczności i społeczeństwa, a także niechęć do budowania wielkich, wszechogarniających narracji. Za prezentowane nurty krytyczne stanowić będą teoretyczno-metodologiczne i praktyczne filtry, przez które chcemy przepuścić trzy istotne dla polskiego dyskursu po 1989 roku zagadnienia: – używając narzędzi postkolonializmu spojrzymy na nacjonalizm, używając narzędzi postmodernizmu spojrzymy na sekularyzm, używając narzędzi postmarksizmu spojrzymy na demokrację. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli wszystkich dyscyplin. Problem dotyczy nas wszystkich, a więc dyscyplinujące narzędzie naukowych dyscyplin stałoby w sprzeczności z założeniami krytycznej analizy.

Wzywamy do podjęcia pracy teoretycznej, do rekonstrukcji narzędzi badawczych, do archeologii idei i podjęcia ścieżek opuszczonych perspektyw. Wychodzimy z nauk o polityce, ale świadomi jej stanu kryzysowego zwracamy się w stronę filozofii, a przez nią otwieramy się na antropologię, socjologię, historię, ekonomię.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Call for Papers, dostępną na stronie https://granicedyskursu.wordpress.com/call-for-papers/

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-09 VI 2017
Zgłoszenia:  14 V 2017
Link:  https://www.facebook.com/events/435017526846010/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności Uniwersytetu Wrocławskiego pragnie zaprosić na konferencję:

Kryzysy w starożytności. II Konferencja ku czci Profesora Tadeusza Kotuli.

Tadeusz Kotula był wybitnym badaczem antyku, historykiem i filologiem klasycznym związanym zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim. W swoich pracach kilkakrotnie poruszał temat kryzysów w antycznym społeczeństwie, czego przykładem jest książka „Kryzysy III wieku w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego”.

Przypadająca w tym roku dziesiąta rocznica śmierci Profesora jest okazją do przypomnienia jego dorobku naukowego oraz dyskusji na temat zjawisk kryzysowych w świecie starożytnym, zwłaszcza grecko-rzymskim.
Zagadnienia podejmowane podczas konferencji będą dotyczyć szeroko pojętych kryzysów i różnych ich aspektów w epoce starożytnej.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji mogą być poniższe propozycje tematyczne:
- kryzysy państwowe: napięcia i przewroty w polityce wewnętrznej antycznych organizacji państwowych, konflikty zagraniczne i spory militarne
- kryzysy gospodarcze jako odzwierciedlenie kryzysów politycznych; zapaść ekonomiczna a polityka wewnętrzna i zagraniczna
- kryzysy w społeczeństwie: napięcia pomiędzy przedstawicielami różnych grupy społecznych, konflikty na tle religijnym, ideowym i innym
- kryzysy a kultura: odbicie zjawisk kryzysowych w dziełach starożytnych autorów
- recepta na kryzys: odpowiedzi starożytnych na kryzysy, sposoby ich zażegnywania, ustawodawstwo zapobiegające konfliktom

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachęcamy do udziału wszystkich studentów i doktorantów prowadzących badania z zakresu historii starożytnej!
Formularze zgłoszeniowe
(https://docs.google.com/document/d/11u20KihgXEmxu-hVW5WxLPZWKsXW-GROthg7swUjT3A/edit?usp=sharing) prosimy przesyłać na adres e-mail: kryzysy.w.starozytnosci@gmail.com do 14 maja 2017r.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/435017526846010/

Miejsce: Wrocław
Termin: 19 IV 2017
Zgłoszenia: 31 III 2017
Link: https://web.facebook.com/events/269026133553682/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1489520339017505

______

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej oraz Koło Naukowe Ukrainistów zapraszają na II międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną:
„O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”

Termin konferencji: 19 kwietnia 2017 r .
Miejsce konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
(ul. Pocztowa 9)

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów przede wszystkim studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim i zainteresowanych problematyką ukraińską, m.in.: językiem ukraińskim, literaturą, szeroko pojętą kulturą, historią, polityką, prawem oraz innymi obszarami nauk. Mile widziani są również uczestnicy z innych ośrodków naukowych polskich oraz zagranicznych. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez studentów ukrainistyki, jak i studentów innych wydziałów, którzy zajmują się tematyką ukraińską. Konferencja ma również na celu konsolidację studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących na UWr oraz ich integrację ze środowiskiem studenckim.
Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach. Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:
- Aktualne zagadnienia gramatyki ukraińskiej
- Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego
- System prawny na Ukrainie
- System i rola edukacji na Ukrainie
- Ekonomia Ukrainy
- Dzieje Ukrainy
- Kultura ukraińska wczoraj i dziś
- Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie
Językami konferencji są język polski, ukraiński, angielski.
Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie materiałów pokonferencyjnych zebranych podczas obu konferencji (2016 i 2017) w formie elektronicznej.

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (z referatem) prosimy przesyłać do 31.03.2017 na adres: oukrainieuwr@gmail.com
Temat i treść referatu winny być skonsultowane z opiekunem naukowym.
Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji również prosimy o kontakt na podany adres.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko:
2. E-mail:
3. Numer telefonu:
4. Uczelnia /Instytut/Katedra/ koło naukowe/organizacja:
5. Kierunek i rok studiów:
6. Potrzebny sprzęt techniczny:
• rzutnik multimedialny – tak/nie
• komputer – tak/nie
7. Temat referatu:
8. Abstrakt referatu (500-1000 znaków):

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 03.04.2017.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają żadnych kosztów związanych z konferencją oraz nie rezerwują noclegów, służą jednak wszelką pomocą w zakresie niezbędnych informacji.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji

Miejsce: Wrocław
Termin: 19-20 V 2017
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/pg/Og%C3%B3lnopolska-Konferencja-Naukowa-Wymiary-Pola-Bitwy-1763555990629719/about/?ref=page_internal

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary Pola Bitwy”

Z wielką radością połączone siły Studenckiego Koła Naukowego Antropologów „Kostka” z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Historii Najnowszej XIX w. Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową – Wymiary pola bitwy, która odbędzie się w dniach
19-20 maja 2017 roku w CINiBA w Katowicach.
Przewidywane są panele dla historyków, socjologów, teologów, militarioznawców, biologów, antropologów, prawników, literatów. Poniżej prezentujemy proponowane tematy:

PANEL HISTORYCZNY:
- Broń w czasach prehistorycznych
- Największe bitwy świata starożytnego
- Starożytna myśl taktyczna, Aleksander Macedoński, Hannibal Barkas, Juliusz Cezar i inni
- Bella est machina: maszyny wojenne i ich wpływ na wynik bitew
- Skrzydła wojny, rzecz o husarii
- Sport na wojnie jako narzędzie propagandy
-Na morzu, lądzie i powietrzu, bitwy II wojny światowej
- Jak bardzo dziki był zachód, walki Indian z białymi o wolność i ziemię
- Czarna Śmierć, epidemia pogrążająca świat
- Pałace, dwory, zamki i forty. Budownictwo wojenne na przestrzeni wieków.
- Zimna wojna jako konflikt dyplomatyczny
- Brytanio rządź falami, wojny morskie commonwellu
- Piraci, wojownicy siedmiu mórz

PANEL BIOLOGICZNY:
- Nauki biologiczne w służbie wojskowości
- Walka o kontrole, parazyty w organizmie gospodarza
- Konflikt człowieka z naturą
- Człowiek i inne gatunki, kooperacja czy antagonizm
- Ekolog na wojnie, konflikt postępu z naturą

PANEL NAUK PRAWNYCH:
- Rodzinne Pole Bitwy: walka o dzieci,
- Coś więcej niż sprawiedliwość, problematyka udowodnienia winy gwałciciela w świetle prawa polskiego,
- Problem walki z przestępczością w cyberprzestrzeni,
- Komputerowe podziemie, czyli cennik zbrodni

PANEL PSYCHOLOGICZNY:
- Depresja, czyli walka z samym sobą
- Bitwa w mikroskali – pacjent, psychiatra, społeczeństwo
- Osoby LGTB, czy muszą walczyć o funkcjonowanie w społeczeństwie?
- Formy ostracyzmu społecznego w XX i XXI w.
- Mobbing i wszystkie jego twarze
- Analiza zjawiska samobójstwa, czy można przegrać walkę z samym sobą.
- Bunt młodzieńczy, walka pokoleń, czyli o zmianach światopoglądowych.
- Walka płci na przestrzeni wieków.

PANEL SPOŁECZNO-EKONOMICZNY:
- Ekonomia wojny, komu się on a opłaca,
- Giełda jako miejsce walki maklerskiej,
- Losy ludności cywilnej podczas wojen
- Społeczne aspekty zniszczenia wojennego
- Lepsze wrogiem dobrego, walka technologiczna. Jej przebieg i zmiany
- Sztuki walki, walka ze sobą i przeciwnikiem: Krav Maga, Capoeira, Savata, Zippota
- Kino nieme w odwrocie, kłopoty z odnalezieniem się Nosferatu w filmie dźwiękowym.
- Adopcja jako walka miłości i formalności.

PANEL FILOLOGICZNY:
- Wojna w literaturze pięknej
- Henryk Sienkiewicz jako piewca polskiej historii i oręża
- Ignacy Kraszewski i jego cykl powieści historycznych z perspektywy batalistyki
- J.R.R. Tolkien i wojny świata przedstawionego „Władcy Pierścieni”
-Team Mickiewicz vs. Team Słowacki – wiecznie żywy spór o wyższość
-Artur, Ginewra, Lancelot oraz Marek, Izolda, Tristan, kwestia zdrady
- Walka dobra ze złem w literaturze i kinematografii dzieciecej

PANEL TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNY:
- Konflikt Boga z Lucyferem; poszukiwanie prawdy na polu multiaspektowym
- Czy zakazany owoc rzeczywiście smakuje najlepiej?
- Rola Kościoła podczas wojny
- Pacyfizm a Kościół
- Konflikty religijne, drogi do ich zażegnania lub jątrzenia.
- Walka dwóch sióstr, czyli wizerunki Matki Boskiej w kultach Voo doo.
- Konflikty szkół filozoficznych

PANEL MEDYCZNY:
- Garfen jako narzędzie w walce z rakiem,
-Walka z bólem, farmacja i jej rozwój z służbie człowieka
- Medycyna na wojnie pomaga, czy może na niej żeruje?
- Eksperymenty paramedyczne w obozach zagłady

PANEL ARCHEOLOGICZNY:
- Archeolog na miejscu katastrofy
- Ślady na kościach jako dowody zbrodni
- Ogień nie ułatwia, analiza spalonych szczątek ludzkich
- Trepanacja jako metoda walki z siłą nieczystą we wspólnotach pierwotnych
- Archeolog i Antropolog, spór profesjonalistów na miejscu zbrodni

Miejsce: Wrocław
Termin: 19-22 VI 2017
Zgłoszenia:  15 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/VI-Transdyscyplinarne-Sympozjum-Bada%C5%84-Jako%C5%9Bciowych-564099190465638/?fref=ts             oraz              http://vitsbj.uni.wroc.pl/

______

Sympozjum Badań Jakościowych: W imieniu Komitetu Organizacyjnego już dziś serdecznie zapraszamy Was do udziału w kolejnym, VI Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się w dniach20-21-22 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sympozjum poprzedzać będą jednodniowe warsztaty metodologiczne, zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r. ! Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o nadsyłanie zgłoszeń. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz karty zgłoszenia udziału w Sympozjum znajdują się na stronie internetowej VI TSBJ: http://vitsbj.uni.wroc.pl Zapraszamy również do odwiedzenia Facebooka: https://web.facebook.com/VI-Transdyscyplinarne-Sympozjum-Bada%C5%84-Jako%C5%9Bciowych-564099190465638/?fref=ts Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny VI TSBJ

Miejsce: Wrocław
Termin:27-28 IV 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,
w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku. Chcemy poddać refleksji nie tylko dorobek ukraińskiej myśli politycznej, ale także mało znany w Polsce temat ukraińskiej refleksji nad prawem. Jesteśmy pewni, że nasza konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy oraz będzie służyła wymianie poglądów, metod i osiągnięć badawczych – z zakresu prawa, historii i nauk społecznych.
Proponujemy poddać refleksji naukowej m.in. następujące obszary tematyczne:
§ Myśl polityczna ukraińskich partii politycznych w Galicji oraz Cesarstwie Rosyjskim.
§ Ukraińska myśl prawna w pierwszej połowie XX wieku: Mychajło Czubynski, Ołeksander Kiselow, Bohdan Kistjakowski, Maksym Kowalewski.
§ Poglądy ukraińskiej inteligencji podczas I wojny światowej oraz Ukraińskiej Rewolucji Narodowej (Ukraińska Republika Ludowa, Hetmanat, Zachodnioukraińska Republika Ludowa).
§ Prawnicy wobec budowy ukraińskiej państwowości podczas I wojny światowej (Fedir Taranowski, Ihor Kistjakowski).
§ Wizja Ukrainy w poglądach Wacława Lipińskiego oraz obozu Hetmańskiego.
§ Idee polityczne obozu Petlurowców.
§ Ukraiński obóz ugodowy w II Rzeczypospolitej.
§ Myśl polityczna DmytroDoncowa oraz ukraiński nacjonalizm integralny.
§ Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i jej doktryna polityczna.
§ Ukraińska myśl polityczna na Rusi Zakarpackiej.
§ Ewolucja ukraińskiej myśli politycznej podczas II Wojny Światowej.
§ Ukraiński opór wobec radzieckiego totalitaryzmu – opozycja w Związku Radzieckim.
§ Ukraińska refleksja nad prawem w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
§ Kwestia Krymu w nowoczesnej ukraińskiej myśli politycznej.
§ Ukraińska myśl polityczna po odzyskaniu niepodległości.
§ Dorobek ukraińskiej myśli prawnej po odzyskaniu niepodległości.
Wychodzimy z założenia, że interdyscyplinarny charakter naszego spotkania pozwoli na wnikliwą i wszechstronną analizę proponowanych tematów. Służyć temu ma także umiędzynarodowienie konferencji: językami obrad będą polski, ukraiński, angielski i rosyjski.
Opłata konferencja wynosi 200 zł i obejmuje koszty przerwy kawowej, bankietu, materiałów konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931 (Bank Zachodni WBK S. A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław) wpisując w tytule przelewu: konferencja-Ukraina.
Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do 28 lutego 2017 roku na adres mailowy konferencji: ukrainska.mysl.polityczna@gmail.com . Tam prosimy również kierować wszystkie pytania.
Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/…/0B2Df5loSr-0XQ2JYNDVnMWZFc…/view…
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej konferencji.
Organizatorzy
Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Partnerzy konferencji:
Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/234745720300581/

Miejsce: Wrocław
Termin: 06-07 IV 2017
Zgłoszenia: 12 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1846281205640524/

______

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa studencko-doktorancko-ekspercka, która odbędzie się w ramach cyklicznych Obrad o Kulturze Staropolskiej organizowanych przez SKN Nowożytników UWr im. Władysława Czaplińskiego.

Życie codzienne, obowiązki, rytm pracy przerywały wydarzenia związane z cyklem rocznym, kalendarzowym, rytmem życia determinowanym przez przyrodę i realia społeczne. Były to wydarzenia, w których istotnym rolę pełniła religi, święta kościelne (Wielkanoc, Boże Ciało i Boże Narodzenie) i religijne nadawanie znaczeń doświadczeniom osobistym narodzinom, małżeństwom, śmierć. Wszystkie związane były z głęboko zakorzenionymi w tradycji zachowaniami kolektywnymi.. Uroczystości, którym towarzyszyło świętowanie odgrywały ważką i złożoną rolę w kreowaniu kodów kulturowych i kształtowaniu wspólnych wyobrażeń integrujących różne grupy społeczeństwa staropolskiego.

Miasto, wieś, dwór czy to szlachecki, magnacki czy królewski funkcjonały w określonym rytmie. Rozrywki dawnej wsi związane były ściśle z istniejącymi wówczas zwyczajami. Dzień powszedni, szczególnie wiosną , latem i jesienią, był tak wypełniony pracą i rozmaitymi obowiązkami, że na dzień o rozrywce trudno było nawet myśleć, pora na nią przychodziła w długie, późnojesienne i zimowe wieczory oraz w niedziele i święta. Szczególnego charakteru w życiu wsi nabierały nabożeństwa kościelne. Z pracą chłopów związane były tłoki, wyzwoliny, frycówki. Inną okazję do zabawy stanowiły odpusty, podczas których odbywały się kiermasze. W miastach organizowano specjalne biesiady, posiadały również szereg rozmaitych atrakcji. Często odbywały się tam występy niedźwiedników, linoskoczków, sztukmistrzów, można się było napatrzeć na przejazdy różnych panów, na bardzo częste egzekucje. W największych miastach urządzano festyny z okazji koronacji, elekcji, zaślubin monarszych lub magnackich. W czasie takich uroczystości urządzano masowe zabawy, stawiano bramy triumfalne, oglądano widowiska, instalowano bijące winem fontanny. W XVIII wieku pojawił się w dużych miastach nowy rodzaj rozrywek – tzw. Reduty. Jedną z najbardziej rozwiniętych form życia towarzyskiego była gościna. Przybycie gościa stanowiło pewne urozmaicenie w codziennym życiu. Bogatsza szlachta z poza wymienionych brała udział w zjazdach, polowaniach, sejmikach, trybunałach, sejmach, elekcjach.

Z kościołem związane było wspomniane już Boże Narodzenie, karnawał a podczas nich kuligi, ostatki, popielec, Wielkanoc, Zielone świątki, sobótki, dożynki, dzień św. Marcina, św. Katarzyny, św. Andrzeja czy św. Mikołaja. Niektóre z tych świąt nosiły cechy pogaństwa.

Te i inne zagadnienia będziemy rozważać podczas trwania IV Obrad o kulturze staropolskiej.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (studentów i doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, socjologów, psychologów, antropologów, etnologów, filologów, filozofów itp.
Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław), w dniach 6-7 IV 2017.
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 12 III 2017.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i możliwości ich odrzucenia.
O przyjęciu zgłoszeń zostaniecie Państwo poinformowani do dnia 19 III 2017.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFntLeQYXMuw_G22BGgxiqVaZEsRfQgq4aPL8sfgBeMTZ3lQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=-939919016158921900


  • RSS