konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z tagiem: Wrocław

Miejsce:Wrocław
Termin: 14 VI 2018
Zgłoszenia:  31 III 2018
Link: https://www.facebook.com/events/1254446978032914/

______

Doktoranckie Koło Naukowe Historii
Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

„Rzeczpospolita i Rosja w epoce nowożytnej (1569-1795) – relacje, polityka, kultura”.

W 2018 r. przypada 400-setna rocznica zakończenia okresu dymitriad (określanych także mianem „wielkiej smuty”), której chyba najbardziej spektakularnym elementem była wyprawa królewicza Władysława Zygmunta Wazy na stolicę państwa carów. Pomimo zdobycia przez Rzeczpospolitą Moskwy nie doszło do całkowitego podporządkowania politycznego i religijnego państwa carów. Wydarzenia te doprowadziły do objęcia władzy przez dynastię Romanowów, która w następnych stuleciach stała się jedną z najpotężniejszych w Europie, a ich państwo będzie odgrywało jedną z głównych ról na arenie międzynarodowej. Okres „wielkiej smuty” był szczególnie ważnym okresem zarówno dla Rzeczypospolitej, jak i Moskwy. Rosjanie przecież do dziś 7 listopada, kiedy to skapitulowała polsko-litewska załoga na Kremlu, obchodzą jedno z najważniejszych świąt państwowych – Dzień Jedności Narodowej.
Ta bez wątpienia ważna rocznica stała się impulsem do zorganizowania konferencji na temat Rzeczypospolitej i Rosji w epoce nowożytnej. Chcemy wspólnie zastanowić się jakie relacje i stosunki łączyły oba kraje, jakie są przyczyny wzajemnej antypatii, a co wzbudzało pozytywne konotację. Czy Rzeczpospolita i Rosja skazane były na wieczny konflikt? Jak te dwa kraje wzajemnie oddziaływały na siebie w dziedzinie polityki, religii, kultury, gospodarki?

Podczas obrad proponujemy poruszenie następujących kwestii:
• Relacje Rzeczypospolitej i Rosji na arenie międzynarodowej;
• Kandydatura Moskala podczas sejmów elekcyjnych;
• Wpływ unii lubelskiej na stosunki z państwem moskiewskim;
• Relacje Wielkiego Księstwa Litewskiego ze wschodnim sąsiadem i ich wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną całej Rzeczypospolitej;
• Wzajemne oddziaływanie Rzeczypospolitej i Rosji w zakresie kultury;
• Życie codzienne mieszkańców obu krajów;
• Ukraina jako strefa wpływów Rzeczypospolitej i państwa moskiewskiego;
• Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego we współczesnej Białorusi.
• Konflikty zbrojne państwa polsko-litewskiego z Moskwą;
• Historia Rzeczypospolitej i Rosji od XVI do XVIII w. – metodologia i historiografia.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, oraz młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki humanistyczne. Jednocześnie zastrzegamy możliwość odrzucenia proponowanego wystąpienia.

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński, białoruski.

Konferencja odbędzie się 14 czerwca w gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław).

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: konferencjarprosja@gmail.com do dnia 31.03.2018 r.
Abstrakty powinny zawierać:
• Imię i nazwisko uczestnika.
• Stopień naukowy.
• Afiliację.
• Tytuł wystąpienia.
• Krótki opis proponowanego wystąpienia.
• Bibliografię.
200 zł opłata konferencyjna (zawiera obiad i materiały konferencyjne).

Miejsce: Wrocław
Termin: 21-22 XI 2018
Zgłoszenia: 30 VI 2018
Link: https://kobietywwalceoawansspoleczny.wordpress.com/

_____________

 

Międzynarodowa konferencja Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, 20-21 XI 2018

 

 

Skoro kobieta może zgodnie z prawem zawisnąć

na szubienicy, winna również mieć prawo

stanąć na mównicy.

– Olympe de Gouges (1791)

 

Uzależnienie jednej płci od drugiej jest złe z natury rzeczy […]; powinno ono zostać zastąpione przez zasadę całkowitej równości, nie przyznającej           władzy czy przywileju jednej stronie i nie ubezwłasnowolniającej drugiej.

– John Stuart Mill  (1861)

 

 

Zachęcamy doświadczonych pracowników naukowych, młodych badaczy oraz doktorantów do nadsyłania propozycji wystąpień poruszających następujące aspekty:

 

PUNKT WYJŚCIA

- pozycja kobiety w dawnych społeczeństwach: wyobrażenia i rzeczywistość;

- status społeczny kobiet w ujęciu porównawczym (różne kraje i kultury);

- motywacje do podjęcia starań na rzecz emancypacji grup marginalizowanych.

ŚRODKI I METODY, SUKCESY I PORAŻKI

- sposoby/strategie działania podejmowane przez jednostki, grupy i organizacje w celu wywalczenia równych praw lub zwalczania aktywności prorównościowych;

- okoliczności sprzyjające awansowi społecznemu kobiet, efekty działań i przyczyny sukcesów/porażek;

- społeczny odbiór przemian.

NARRACJE I INTERPRETACJE

- z warsztatu badacza dziejów kobiecej emancypacji grup „marginalizowanych”: dotychczasowy dorobek naukowy, metody, trudności i ograniczenia, nowe tematy i perspektywy badawcze;

- walka kobiet (i nie tylko) o awans społeczny w podręcznikach szkolnych oraz literaturze popularnonaukowej, fachowej, a także w sztukach wizualnych i w środkach masowego przekazu (prasa, film, komiks, gry, internet);

- „kwestia gender” w dyskursach politycznym i dziennikarskim.

 

Zależy nam, aby wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek zachęcamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do głównego tematu konferencji.

 

 

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr

dr Tomasz Wysłobocki

dr Elżbieta Klimek-Dominiak

mgr Magdalena Gibiec

mgr Dorota Wiśniewska

JĘZYKI

Języki konferencji: polski, angielski, francuski

ZGŁOSZENIA

Abstrakty (w języku wystąpienia) prosimy nadsyłać do 30 VI 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://goo.gl/forms/Lo9W5y01OQvVxBYz2
OPŁATA KONFERENCYJNA

Przedsięwzięliśmy starania w celu pozyskania środków na sfinansowanie wydarzenia, dlatego informacje odnoszące się do ewentualnej opłaty konferencyjnej i innych kosztów związanych z udziałem zostaną podane w maju 2018 r.

PUBLIKACJA

Pokłosiem konferencji będzie publikacja w formie recenzowanej monografii. Termin nadsyłania artykułów: 28 II 2019 r.

KONTAKT

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

conferences.uwr@gmail.com

STRONY INTERNETOWE

PL https://kobietywwalceoawansspoleczny.wordpress.com/

ENG https://womenfightingfosocialadvancement.wordpress.com/

FR https://lesfemmesetlaluttepourleprogressocial.wordpress.com/

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 09 III 2018
Zgłoszenia:26 II 2018
Link:

______

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

imienia generała Tadeusza Kościuszki

NAUKOWE KOŁO PAMIĘCI NARODOWEJ

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, https://www.awl.edu.pl/

         ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ -  KŚZpNP

WE WROCŁAWIU

             51-162 Wrocław, ul. Długosza 48, oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie

Wrocław, 9 marca 2018 r.

 

Założenia programowe

Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę          z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki z nową sowiecką okupacją”. 60 lat później – 3 lutego 2011 r. Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i jednocześnie świętem państwowym.

Naukowe Koło Pamięci Narodowej AWL, chcąc upamiętnić „Żołnierzy Wyklętych” oraz przyczynić się do pogłębienia wiedzy na Ich temat, organizuje w dniu   2 marca 2017 r. studencką konferencję naukową „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Bardziej szczegółowa tematyka konferencji zawiera:

 1. Formy działalności polskiego podziemia niepodległościowego.
 2. Konspiracja młodzieżowa w Polsce 1944–1956.
 3. Aparat represji a polskie podziemie niepodległościowe.
 4. Postrzeganie podziemia niepodległościowego tzw. drugiej konspiracji przez polskie społeczeństwo od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.
 5. Żołnierze Wyklęci a współczesne postawy patriotyczne.
 6. Narracja o Żołnierzach Wyklętych w PRL i po 1989 r.
 7. Przywracanie pamięci. Od Żołnierzy Wyklętych do Niezłomnych.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 26 lutego 2018 roku na adres opiekuna Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL: ppłk. dr. Adama SZYMANOWICZA (adam.szymanowicz@awl.edu.pl).

Komitet organizacyjny:

ppłk dr Adam SZYMANOWICZ

dr Stanisław A. BOGACZEWICZ

dr Tomasz GAŁWIACZEK

            sierż. pchor. Andrzej GACH

Sekretarz konferencji:

           Agata BIAŁOWĄS

Organizatorzy konferencji:

Naukowe Koło Pamięci Narodowej Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu

Zaproszenie:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2-KONFERENCJA-INFORMACJA,6254429824.docx

Konferencji będzie towarzyszył konkurs.

Regulamin konkursu ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

 1. Patronat honorowy

    Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 1. Organizator

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu / Naukowe Koło Pamięci Narodowej AWL; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu / Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej.

 1. Nadzór merytoryczny, przygotowanie i prowadzenie

Ppłk dr Adam Szymanowicz, dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr Tomasz Gałwiaczek.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja historii,
 • rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 • przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny.
 1. Termin i miejsce konkursu
 • eliminacje

9 marca 2018 r. w godz. 8.15 – 8.35 – część pisemna, ewentualna dogrywka – 9 marca 2018 r. w godz. 11.10- 11.20

 • finał

9 marca 2018 r. od godz. 13.30

 • miejsce konkursu

budynek dydaktyczny AWL

 1. Sposób przeprowadzenia i przebieg konkursu
 • Konkurs skierowany jest do studentów cywilnych i wojskowych, przede wszystkim do członków uczelnianych kół naukowych o profilu historycznym.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 1. etap pierwszy eliminacyjny – część pisemna,
 2. etap drugi finałowy – część ustna.
 3. Etap pierwszy eliminacyjny: test składający się z 35 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych (czas na rozwiązanie 20 min.).
 4. Etap drugi finałowy: 15 pytań otwartych dla każdego uczestnika. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund.
 5. W pierwszym etapie, w przypadku nie wyłonienia 10 osób, przeprowadzana zostanie dogrywka o wejście do finału.

Dogrywka: test składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu – 10 minut. W przypadku nierozstrzygnięcia dogrywki, o wejściu do finału będzie decydowała kolejność oddania wypełnionego przez uczestników testu.

 1. Do finału przechodzi 10 osób, które w pierwszym etapie uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Dla laureatów konkursu są przewidziane następujące nagrody finansowe:

            1          miejsce – 3000 zł netto

            2          miejsce – 2500 zł netto

            3          miejsce – 2000 zł netto

Dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody książkowe.

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 26 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: szymanowicz@awl.edu.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: (stopień) imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni.
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące udział w konkursie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
 • Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Wymagania z zakresu literatury: pytania konkursowe zostaną przygotowane na podstawie następujących opracowań:

 1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa-Lublin 2007;
 2. Kazimierz Krajewski, Kilka refleksji o Żołnierzach Wyklętych i ciągłości walki o niepodległość, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 2-9;
 3. Filip Musiał, Żołnierze Wyklęci – czyli kto?, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016,
 4. 3, s.10-19;
 5. Filip Musiał, „Żołnierze Wyklęci” – historia i współczesność, „Arcana” 2015, z. 2, s. 64-73;
 6. Krzysztof Szwagrzyk, Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999;
 7. Jerzy Ślaski. Żołnierze wyklęci, Warszawa 1996 i późniejsze wydania;
 8. Tomasz Taborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź

   2007;

 1. Karolina Wichowska, „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach, Warszawa 2016;
 2. Joanna Wieliczka – Szarkowa, Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie,

   Kraków 2013;

 1. Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, Marta Markowska, Warszawa 2013;
 2. Zaplute karły reakcji …”Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956, red. Agnieszka Jaczyńska, Sławomir Poleszak, Magdalena, Śladecka, Rafał Wnuk, Lublin 2013;
 3. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944–1963, red. Kazimierz

   Krajewski i Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2017.

 1. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2013;
 2. „Żołnierze wyklęci” – między historią, popkulturą a polityką. Dyskutują Tomasz Łabuszewski i Rafał Wnuk oraz Andrzej Friszke i Zbigniew Nosowski, „Więź” 2016, z. 3, s. 7-27;

 1. Wszelkie dodatkowe ustalenia na temat konkursu będą miały miejsce na
  drodze porozumienia między uczelniami (osobami odpowiedzialnymi)
  a organizatorami.

W razie dużej liczby zgłoszeń chętnych do udziału w konkursie uczelnie / uczelniane koła naukowe o profilu historycznym przeprowadzą wewnętrzne eliminacje do dnia 04.03.2018 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie konkursu udziela:

      ppłk dr Adam SZYMANOWICZ adam.szymanowicz@awl.edu.pl .

Regulamin konkursu:

http://chomikuj.pl/konf.hist/1-Regulamin-konkursu-*c5*bbo*c5*82nierze-Niez*c5*82omni,6254429964.docx

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 30 XI -01 XII 2017
Zgłoszenia:
Link:
______

Szanowni Państwo,

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku, która odbędzie się w dniach 30 listopada-1 grudnia br. Celem organizatorów jest upowszechnienie dorobku metodologicznego, jaki w ostatnich latach wypracowali humaniści na polu badań ról społecznych i kulturowych. Chcielibyśmy jednak przełamać  współczesne tendencje do rozdzielania studiów odnoszących się do losów kobiet bądź mężczyzn. Dlatego mamy nadzieję, że w czasie spotkania uda się uchwycić mechanizmy towarzyszące podejmowaniu zadań sprzecznych z przyjętymi powszechnie kryteriami społecznymi z perspektywy zarówno „kobiecej”, jak i „męskiej”.

Więcej informacji:

https://nieszablonowerolespoleczne.wordpress.com/

Wersja w języku angielskim: https://uncommonsocialrolesconference.wordpress.com/

Program konferencji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/PROGRAM+KONFERENCJI.+Na+przek*c3*b3r+konwencjom.+Nieszablonowe+role+spoleczne+kobiet+i+m*c4*99*c5*bcczyzn+od+czas*c3*b3w+nowo*c5*bcytnych+do+1945+roku,6159400357.pdf

Miejsce: Wrocław
Termin: 06-07 XI 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

 

 

 

______

W dniach 6-7 listopada 2017 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa: „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”. Organizatorem tego wydarzenia jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość, a patronat nad nim objęła Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Konferencja poświęcona będzie realiom powojennego życia na ziemiach, które w 1945 roku zostały włączone w granice Polski. Weźmie w niej udział ponad 60 prelegentów z całej Polski. Do Wrocławia przyjadą reprezentanci uczelni wyższych, ośrodków naukowych, placówek muzealnych, oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej oraz bibliotek. Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, oraz pogłębienie dyskusji na temat następstw przesunięcia granic Polski po II wojnie światowej dla nowych i dotychczasowych mieszkańców tych terenów. Wymiana ludności, odbudowa zniszczonych miast, zerwanie więzi społecznych, oswojenie nowej przestrzeni i przede wszystkim budowa tożsamości, przy jednoczesnym poczuciu tymczasowości i zagrożenia, stanowią bowiem o wspólnym, wyjątkowym i ponadregionalnym doświadczeniu ludności Ziem Zachodnich i Północnych.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

W czasie konferencji otwarta zostanie wystawa: „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”, którą będzie można zwiedzać w Centrum Historii Zajezdnia. Potem ekspozycję oglądać będzie można w innych Polskich miastach.

„Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”

Miejsce: Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, ul. Grabiszyńska 184

Czas: 6-7 listopada 2017 r.

Wstęp wolny

 Program:

http://szzip.pl/wp-content/uploads/2017/08/Program-konferencji.pdf

Miejsce: Wrocław
Termin: 07-08 XII 2017
Zgłoszenia: 30 X 2017 (termin przedłużony 12 XI 2017)
Link: https://www.facebook.com/events/1421767441211744/?fref=ts

 

 

 

 

______

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego

oraz

Doktoranckie Koło Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego

mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów
na
III Ogólnopolską Konferencję Naukową

Wiedza i wyobraźnia – „swój” i „obcy” w oczach człowieka epoki staropolskiej

która odbędzie się w dniach 7-8.12.2017, w gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław). Tematyka konferencji będzie obejmował zagadnienia związane z postrzeganiem swoich i obcych zarówna na płaszczyźnie kulturowej, jak i społecznej w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku.
Podczas obrad chcielibyśmy spojrzeć z szerszej perspektywy na elementy „swoje” i „obce”, które pojawiały się w Rzeczypospolitej epoki staropolskiej. Istotny w analizowanym aspekcie będzie sposób ich recepcji przez społeczeństwo państwa polsko-litewskiego. Ważne wydaje się odpowiedzenie na kilka pytań: co odbierane było przez społeczeństwo staropolskie jako „obce”, a co uznawane za „swoje” zarówno pod kątem osób, przedmiotów, jak i ideologii. Jakie wydarzenia w Europie i na świecie uznawane były za niezrozumiałe, a które wzbudzały większe zainteresowanie ze względu na poczucie wspólnotowości. Jakie aspekty decydowały o klasyfikacji „obcego” i „swojego”? Jaki wpływ oba te czynniki miały na kulturę, tradycję, życie codzienne, polityczne, religijne i społeczne? Które elementy „inności” były akceptowane w społeczeństwie Rzeczypospolitej, a jakie były w odrzucane? Czy mieszkańcy państwa polsko-litewskiego traktowali „obcość” jako zagrożenie, czy szansę na modernizacje życia w każdym jego aspekcie? Co wyróżniało mieszkańców Rzeczypospolitej doby epoki nowożytnej na tle państw Europy Zachodniej, Rosji, czy Turcji?
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, antropologów, psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki etc.

Konferencja odbędzie się w dniach 07-08.12.2017 w gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław).

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej. Komitet Organizacyjny nie przewiduje opłat konferencyjnych.

Zgłoszenie na konferencję (dokument doc. lub docx.) powinno zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), ośrodek naukowy, z którego pochodzi kandydat, rok i kierunek studiów, tytuł wystąpienia, abstrakt około 1000 znaków.
Organizatorzy zastrzegają weryfikację i możliwość odrzucenia zgłoszenia.

Abstrakty należy przesłać na adres obcy.staropolska@onet.pl do dnia 30 X 2017 (przedłużono do 12 XI 2017 r.)
O przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni do dnia 5 XI 2017

Komitet Organizacyjny:
Mgr Paweł Borowy
Mgr Aleksandra Ziober
Mgr Olga Świerkot
Julia Pomian
Agnieszka Wrzesińska

wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1421767441211744/?fref=ts

Miejsce: Wrocław
Termin: 17-18 XI 2017
Zgłoszenia: 22 X 2017
Link: https://zaswiatywkulturzepopularnej.wordpress.com/ , https://www.facebook.com/events/1895546490770173/

 

______

Śmierć i życie pozagrobowe znajdują się w polu zainteresowań człowieka od zawsze i niezależnie od kręgu kulturowego. Skutkuje to rozmaitymi refleksjami na temat losu człowieka po dokonaniu jego doczesnego życia oraz różnorodnymi wyobrażeniami przestrzeni, do których miałby się on udać po śmierci. Owe wizje zaświatów – niezależnie czy traktowanych jako element wiary, czy też jako skonstruowany na lęku przed śmiercią system strukturyzujący eschatologiczny wymiar wyobrażeń człowieka – w oparciu o różne przesłanki (filozoficzne, religijne, historyczne , kulturowe itp.) porządkują „wiedzę” o drugiej stronie egzystencji. Niebo, Piekło, Czyściec, Hades, Tartar, Pola Jaru – te i inne wizje świata umarłych niezmiennie oddziałują na wiele aspektów ludzkiego życia i twórczej działalności w tym – na kulturę popularną.

W filmach, serialach, komiksach, tekstach literackich, grach i innych mediach popkultury możemy odnaleźć liczne przedstawienia miejsc życia po śmierci. Celem naszej konferencji jest więc próba syntezy funkcjonowania zaświatów w wyobraźni twórców i odbiorców kultury popularnej.

Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster” Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową „Zaświaty w kulturze popularnej”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17–18 listopada 2017 roku. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników uczelni wyższych oraz innych ośrodków naukowych.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, w związku z czym zachęcamy do udziału w niej badaczy wszystkich dziedzin nauki, m. in.: literaturoznawców, językoznawców, filmoznawców, medioznawców, antropologów, kulturoznawców, religioznawców, etnologów, ludologów i historyków.

Prezentujemy Państwu listę proponowanych zagadnień:

 • różne obszary zaświatów;
 • ateizm a zaświaty;
 • inspiracje religijne oraz filozoficzne w obrazie popkulturowych zaświatów;
 • mieszkańcy zaświatów;
 • zaświaty jako siedziba bóstwa;
 • muzyczne nawiązania do zaświatów;
 • zawieszenie i pokuta, czyli czyściec i limbo;
 • komunikacja pomiędzy zaświatami a światem doczesnym;
 • intertekstualność motywu zaświatów;
 • inspiracje tematem zaświatów w subkulturach;
 • językowe obrazy zaświatów;
 • wizja żywych w krainie zmarłych;
 • motyw powrotu z zaświatów;
 • renarracje i adaptacje klasycznych dzieł literackich poruszających temat zaświatów;
 • zaświaty chwytem reklamowym;
 • witryny internetowe dotyczące szeroko pojętych zaświatów;
 • zaświaty jako przestrzeń w symulacjach wirtualnej rzeczywistości (w tym w grach wideo);
 • wpływ i inspiracje malarstwa na wybrane wizje zaświatów.

Termin: 17–18 listopada 2017

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy http://bit.ly/zaswiaty-form; zgłoszenia przyjmujemy do 22.10.2017

Miejsce: CaféTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław)

Opłata konferencyjna: 100 zł (w tym przygotowanie publikacji tomu pokonferencyjnego)

Kontakt: skn.trickster@gmail.com

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: polski, angielski

Dla słuchaczy wstęp wolny.

Miejsce: Szczecin
Termin: 07-08 XII 2017
Zgłoszenia: 15 X 2017
Link: https://dyskursmedyczny2017.jimdo.com/

 

______

Stale rosnąca i rozwijająca się wiedza medyczna i jej coraz bardziej powszechna dostępność wraz z rozwojem różnych technologii i społecznym naciskiem na dbanie o zdrowie i wygląd powodują, że zdrowie jako wartość ponadczasowa i fenomen ponadkulturowy stanowią interesująca perspektywę badawczą. Nie tylko dla nauk medycznych lub historycznych, ale także dla językoznawstwa.

Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, które pragniemy uczynić przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem typologii tekstów w dyskursie medycznym, językowo-kulturowej wizji lekarza itd.

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy z zakresu nauk filologicznych, pedagogicznych, historycznych oraz medycznych. Wyniki badań prezentowane podczas interdyscyplinarnej konferencji przyczynią się nie tylko do pogłębienia stanu wiedzy w wąskim zakresie tematycznym i rzeczowym, ale również w odniesieniu do badania procesów medykalizacji życia codziennego. Badania mogą zostać wykorzystane także przez podmioty medyczne do lepszego dostosowania swojej działalności do rzeczywistości społecznej osób, które korzystają z szeroko rozumianego specjalistycznego poradnictwa medycznego.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:

·         ewolucja dyskursu  (para)medycznego

·         językowo-kulturowa wizja (obraz) zdrowia i choroby

·         typologia tekstów w dyskursie medycznym

·         metafory w dyskursie medycznym

·         narracyjny charakter dyskursu medycznego

·         praktyczne zastosowane badań nad specjalistycznym dyskursem medycznym

·         determinanty gatunkowe i stylistyczne w testach medycznych

·         zdrowie i choroba w spetryfikowanych konstrukcjach leksykalnych

·         konteksty kulturowe poradnictwa medycznego

·         poradnictwo medyczne w mediach (telewizja, Internet, prasa)

·         społeczne i obyczajowe uwarunkowania dyskursu (para)medycznego

·         dyskurs dotyczący zdrowia jako obraz literacki

·         kalendarze jako źródło wiedzy paramedycznej

·         obecność pacjenta w tekście medycznym

·         porady zdrowotne w kalendarzach

·         przewodniki umierania w różnych religiach i kulturach

Komitet naukowy:

 

·         Prof. dr hab. Janina Labocha, Wydział Polonistyki UJ

·         Prof. dr hab. Maria Wojtak, Instytut Filologii Polskiej UMCS

·         Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Instytut Filologii Polskiej UWr

·         Prof. dr hab. Ewa Malinowska, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO

·         Prof.  dr hab. Alicja Kargul, Dolnośląska Szkoła Syższa, Wrocław

·         Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, Zakład Humanistycznych

Nauk Wydziału Farmaceutycznego WUM

·         Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr , Instytut Filologii Polskiej UWr

·        Dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, Instytut Filologii Polskiej UWr

·         Dr hab. Igor Borkowski, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

·         Dr hab. Jerzy Biniewicz, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

·         Dr hab. Edyta Zierkiewicz, Prof. UWr, Instytut Pedagogiki UWr

·         Dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

 

Komitet organizacyjny:   

·         Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr – Przewodniczący komitetu organizacyjnego, tel. 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarki@uwr.edu.pl                              

·         mgr Adam  Dombrowski – sekretarz konferencji, tel. 662 320 029,       e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl

·         mgr Tomasz Piasecki, UWr

·         mgr Dorota Burczyc, UWr

·         mgr Anna Śliwicka, UWr

·         mgr Kathryn Northeast, UWr

·         mgr Natalia Dobrzeniecka, UWr

 

Czas wystąpienia: 15 minut.

Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Język konferencji: polski, angielski

Zgłoszenia wg załączonego formularza prosimy przesyłać do na adres dyskursmedyczny2017@gmail.com do 15.10.2017r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty materiałów konferencyjnych, cateringu, obiadu oraz uroczystej kolacji): 350 zł (dla doktorantów – 200 zł). Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania uczestników.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w postaci książkowej monografii.

Strona internetowa: www.dyskursmedyczny2017.jimdo.com

Terminarz:

1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – do 15 października 2017 r.

2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – do 31 października 2017 r.

3. Rozesłanie programu konferencji – do 15 listopada 2017 r.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Zgłoszenia  (na załączonym formularzu)  prosimy kierować na adres e-mail konferencji.

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 30 XI- 01 XII 2017
Zgłoszenia: 30 VIII 2017
Link:  https://nieszablonowerolespoleczne.wordpress.com/

 

 

______

Międzynarodowa konferencja naukowa Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku

 

Abstrakty (w języku polskim lub angielskim w zależności od tego, w którym z języków chcieliby Państwo wystąpić) prosimy dostarczyć do 30 VIII 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy6Z3Ny5jBuVLrMXbAEcfGvfZ2TahgmobFTjM-DFETW5a8BQ/viewform?usp=sf_link

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/05/08/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-na-przekor-konwencjom-nieszablonowe-role-spoleczne-kobiet-i-mezczyzn-od-czasow-nowozytnych-do-1945-roku/

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 26-27 X  2017
Zgłoszenia: 01 VIII 2017
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39075,Konferencja-naukowa-Szpiedzy-Dezerterzy-Renegaci-Wykroczenia-i-przestepstwa-zoln.html

______

Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”,  to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26–27 października 2017 r. we Wrocławiu.

Więcej informacji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/06/20/szpiedzy-dezerterzy-renegaci-wykroczenia-i-przestepstwa-zolnierzy-i-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych-w-latach-1918-1989/


 • RSS